University of Oulu

Connected vehicles : organizational cybersecurity processes and their evaluation

Saved in:
Author: Juutilainen, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161766
Language: English
Published: Oulu : H. Juutilainen, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lampela, Hannele
Reiman, Arto
Reviewer: Lampela, Hannele
Reiman, Arto
Description:

Abstract

Vehicles have become increasingly network connected cyber physical systems and they are vulnerable to cyberattacks. In the wake of multiple vehicle hacks, automotive industry and governments have recognized the critical need of cybersecurity to be integrated into vehicle development framework and get manufactures involved in managing whole vehicle lifecycle. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) WP.29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) committee published in 2021 two new regulations for road vehicles type approval: R155 for cybersecurity and R156 for software update. The latter of these influence also to agricultural vehicle manufacturers, which is the empirical context of this study. Also new cybersecurity engineering standard from International Standardization Organization (ISO) and Society of Automotive Engineers (SAE) organizations change organizations risk management framework. The vehicle manufacturers must think security from an entirely new standpoint: how to reduce vehicle cybersecurity risk to other road users. This thesis investigates automotive regulations and standards related to cybersecurity and cybersecurity management processes. The methodology of the empirical part is design science that is a suitable method for the development of new artifacts and solutions. This study developed an organization status evaluation tool in the form of a questionnaire. Stakeholders can use the tool to collect information about organizational capabilities for comprehensive vehicles cybersecurity management process. As a main result this thesis provides base information for cybersecurity principles and processes for cybersecurity management, and an overview of current automotive regulation and automotive cybersecurity related standards.

Verkotetut ajoneuvot : organisaation kyberturvallisuusprosessit ja niiden arviointi

Tiivistelmä

Ajoneuvoista on tullut kyberhyökkäyksille alttiita tietoverkkoon yhdistettyjä kyberfyysisiä järjestelmiä. Ajoneuvojen hakkeroinnit herättivät hallitukset ja ajoneuvoteollisuuden huomaamaan, että kyberturvallisuus on integroitava osaksi ajoneuvojen kehitysympäristöä ja valmistajat on saatava mukaan hallitsemaan ajoneuvon koko elinkaarta. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) -komitean jäsenet julkaisivat vuonna 2021 kaksi uutta tyyppihyväksyntäsäädöstä maantiekäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille. Nämä ovat kyberturvallisuuteen R155 ja ohjelmistopäivitykseen R156 liittyvät säädökset, joista jälkimmäinen vaikuttaa myös maatalousajoneuvojen valmistajiin. Myös uusi International Standardization Organization (ISO) ja Society of Automotive Engineers (SAE) organisaatioiden yhdessä tekemä kyberturvallisuuden suunnittelustandardi muuttaa organisaatioiden riskienhallintaa. Ajoneuvovalmistajien on pohdittava turvallisuutta aivan uudesta näkökulmasta; kuinka pienentää ajoneuvojen kyberturvallisuusriskiä muille tienkäyttäjille. Tämä opinnäytetyö tutkii kyberturvallisuuteen liittyviä autoalan säädöksiä ja standardeja sekä kyberturvallisuuden johtamisprosesseja. Työn empiirinen osa käsittelee maatalousajonevoihin erikoistunutta yritystä. Empiirisen osan metodologia on suunnittelutiede, joka soveltuu uusien artefaktien ja ratkaisujen kehittämiseen. Tutkimuksen empiirisessä osassa kehitettiin uusi arviointityökalu, jolla sidosryhmät voivat kerätä tietoja organisaation valmiuksista ajoneuvojen kyberturvallisuuden hallintaan. Tämä opinnäytetyö tarjoaa pohjatietoa kyberturvallisuuden periaatteista ja kyberturvallisuuden hallinnan prosesseista sekä yleiskatsauksen nykyiseen autoalan sääntelyyn ja kyberturvallisuuteen liittyviin ajoneuvostandardeihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Juutilainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.