University of Oulu

Operational risk management in high-mix, low-volume production

Saved in:
Author: Mäenpää, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161767
Language: English
Published: Oulu : J. Mäenpää, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Annunen, Petteri
Kauppila, Osmo
Reviewer: Annunen, Petteri
Kauppila, Osmo
Description:

Abstract

The objective of this Master’s thesis is to study operational risk management in High-Mix, Low-Volume production, with a focus on small and medium-sized enterprises. This objective is achieved through answering three research questions regarding previous literature, current state in a case company, and improving practises in the case company.

This thesis is conducted as a qualitative research utilizing a literature review and a single case study. The literature review is utilized to form the theoretical foundation for the thesis, and to answer the first research question, providing the state of previous literature. The case study is utilized to obtain the current state in the case company, which answers the second research question. Case study data includes documentary data, observations, and interviews. Three semi-structured interviews were conducted, and the observations were obtained with participatory observing. The third research question is answered by comparing the empirical study and literature to provide improvement recommendations to the case company.

The findings of this study include the empirical results of operational risk management in a single case example, as well as the proposed improvements for the case company. The empirical observations are described in detail, and guidance for future studies is given. The development proposals are directly applicable to the case company and are expected to result in a higher operational risk management capability. The literature review and empirical observations may be useful to other researchers or organizations, but the recommendations have limited generalizability outside the case company. However, some of the recommendations might be applicable to a company with similar practises or organizational context.

Operatiivisten riskien hallinta korkean vaihtuvuuden ja matalan volyymin tuotantoympäristöissä

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia operatiivisten riskien hallintaa korkean vaihtuvuuden ja matalan volyymin (High-Mix, Low-Volume) tuotantoympäristöissä, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Työn tavoite saavutetaan vastaamalla kolmeen tutkimuskysymykseen liittyen aiempaan kirjallisuuteen, case-yrityksen nykytilaan ja case-yrityksen toiminnan parantamiseen.

Diplomityö toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jossa hyödynnetään kirjallisuuskatsausta ja case-tutkimusta. Kirjallisuuskatsaus muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen esittelemällä aiempaa tutkimusta. Case-tutkimusta hyödynnetään case-yrityksen nykytilan kuvaamiseen, mikä antaa vastauksen toiseen tutkimuskysymykseen. Case-tutkimuksen aineisto koostuu case-yrityksen riskienhallintaan liittyvistä dokumenteista, havainnoista ja haastatteluista. Tutkimuksen osana suoritettiin kolme puolistrukturoitua haastattelua ja havainnot kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan empiirisen tutkimuksen ja kirjallisuuden vertailulla, jonka tuloksena saadaan ehdotuksia case-yrityksen toiminnan parantamiseen.

Tutkimuksen tuloksia ovat empiiriset havainnot yksittäisestä case-yrityksestä sekä parannusehdotukset case-yrityksen operatiivisten riskien hallintaan. Tarkkaan kuvattujen empiiristen havaintojen lisäksi työssä ohjeistetaan aiheeseen liittyvää jatkotutkimusta. Annetut parannusehdotukset ovat suoraan sovellettavissa case-yritykseen ja niiden odotetaan johtavan korkeampaan operatiivisten riskien hallinnan kyvykkyyteen. Toiset organisaatiot ja tutkimukset voivat hyötyä kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisistä havainnoista, mutta parannusehdotuksilla on rajallinen yleistettävyys case-yrityksen ulkopuolelle. Jotkin parannusehdotukset voivat kuitenkin olla sovellettavissa yrityksiin, joilla on samankaltaisia käytänteitä tai piirteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Mäenpää, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.