University of Oulu

Ympäristövastuullisuusteemat mediassa ja suomalaisten metsäteollisuuden yritysten raporteissa vuosina 2018–2021

Saved in:
Author: Elomaa, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161770
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Elomaa, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Reiman, Arto
Kekkonen, Päivi
Reviewer: Reiman, Arto
Kekkonen, Päivi
Description:

Tiivistelmä

Vastuullisuuden merkitys yritysten liiketoiminnassa on kasvamassa ja yrityksen pyrkivät luomaan omasta liiketoiminnasta moitteetonta kuvaa. Kansainväliset elimet vaativat yrityksiä kehittämään raportointiaan. Euroopan komission asettama direktiivi 2014/95/EU velvoittaa isoja eurooppalaisia yrityksiä julkaisemaan muita kuin taloudellisia tietoja raporteissaan. Direktiivi on vaikuttanut myös suomalaisiin metsäteollisuuden yrityksiin.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin viiden suomalaisen metsäteollisuuden yrityksen ympäristövastuullisuutta vuosien 2018–2021 aikana. Tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena, jolloin aineistoon kuuluu kohdeyritysten vastuullisuusraportit sekä vuosikertomukset. Tutkimuksessa muodostettiin myös kokonaiskuvaa kohdeyritysten toiminnasta hyödyntäen mediatalojen julkisia uutisia ja artikkeleita kohdeyrityksistä. Työssä huomioitiin myös Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja näiden toteutuminen osana kohdeyritysten ympäristövastuullisuutta. Tämän diplomityön tavoitteena oli tarkastella ympäristövastuullisuusteemojen toteutumista ensin mediakeskustelun kautta ja lopulta verrata tuloksia kohdeyritysten raporteista nousseihin teemoihin.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että muutaman kohdeyritysten toiminta poikkesi julkaistuista raporteista mediatutkimuksen mukaan. Tarkasteltavissa raporteissa käytetyt viitekehykset erosivat myös toisistaan tutkimuksen loppuvaiheessa. Valittu viitekehys tuo esiin yrityksen tavoitteleman sidosryhmän, jota yritys haluaa puhutella julkaiseman raportin avulla. Tutkimuksessa huomattiin viitekehyksen vaikuttavan myös raportin sisältöön, sillä toimialakohtaiset ohjeistukset ovat harvassa. Tämä tekee ympäristövastuullisuusteemojen mittaamisesta ja sen vertailusta vaikeaa. Ympäristövastuullisuusteemoihin liitetyt kestävän kehityksen tavoitteet oli mainittu tarkasteltavissa raporteissa. Kestävän kehityksen tavoitteiden kehittymistä ei kuitenkaan seurattu, kuten yrityksen itse asettamia ympäristövastuullisuustavoitteita vuodelle 2030.

Tutkimuksen tärkeimpänä löydöksenä oli ulkoisen lainsäädännön vaikutus kohdeyrityksissä. Lainsäädännön myötä tulevat ylä- ja alarajat ohjaavat yritysten raportointia sekä liiketoimintaa. Osa kohdeyrityksistä silti koettelee rajoja. Tämä heijastuu suoraan yrityksen toimintaan luonnossa, mikä on samalla liiketoiminnan perusta. Metsäteollisuuden yritysten liiketoiminta perustuu monimuotoiseen luontoon, jolloin epäsuotuisa toiminta voi kääntyä metsäteollisuuden yrityksiä vastaan.

Tuloksen yleistäminen ei sovellu muihin toimialaan kuuluviin tai toimialan rajojen ulkopuolisiin yrityksiin, sillä aineisto on kerätty kohdeyritysten raporteista. Eri yritysten liiketoiminnat ovat harvoin identtisiä.

Environmental responsibility themes in media and Finnish forest industry company reports during years 2018–2021

Abstract

The importance of responsibility in companies’ business is growing. Meanwhile, companies tend to create a faultless image of their business. International governing bodies have also realized the significance of responsibility. The European Union adopted the directive 2014/95/EU, which requires certain large companies to publish a disclosure of non-financial and diversity information. Directive applies also to Finnish forest industry companies.

This research was conducted by quantitative methods. The research created an overall picture, where target companies’ sustainability and annual reports were studied. Relevant news from Finnish newspapers were attached to complete the overall picture. This research focused on the environmental responsibility of five Finnish forest industry companies during 2018–2021. The aim of the research was to observe how environmental responsibility themes are fulfilled according to Finnish media and compare the results to themes arising from companies’ published reports. The 17 Sustainable Development Goals of United Nations were observed and their fulfillment as part of target companies’ environmental responsibility.

The study revealed that the lack of specific reporting guide to each field of actives challenges the comparison of reporting details as well as the measurement of environmental responsibilities. The study also revealed that operation of few target companies differed from their own reports according to studied media. Meanwhile, external regulations and directives have an influence to target companies’ operations and annual reporting. Still some companies test the limits. Companies operating in the forest industry are dependent of nature and its biodiversity. As the business is based on the wealth of forests, the unfavorable operation can turn against the forest industry itself

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Elomaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/