University of Oulu

Application for managing container-based software development environments

Saved in:
Author: Savusalo, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161772
Language: English
Published: Oulu : T. Savusalo, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirttikangas, Susanna
Lovén, Lauri
Reviewer: Pirttikangas, Susanna
Lovén, Lauri
Description:

Abstract

Virtualizing the software development process can enhance efficiency through unified, remotely managed environments. Docker containers, a popular technology in software development, are widely used for application testing and deployment. This thesis examines the use of containers as cloud-based development environments.

This study explores the history and implementation of container-based virtualization before presenting containers as a novel cloud-based software development environment. Virtual containers, like virtual machines, have been extensively used in software development for code testing but not as development environments. Containers are also prevalent in the final stages of software production, specifically in the distribution and deployment of completed applications.

In the practical part of the thesis, an application is implemented to improve the usability of a container-based development environment, addressing challenges in adopting new work environments. The work was conducted for a private company, and multiple experts provided input.

The management application enhanced the container-based development environment’s efficiency by improving user rights management, virtual container management, and user interface. Additionally, the new management tools reduced training time for new employees by 50%, facilitating their integration into the organization. Container-based development environments with efficient management tools provide a secure, efficient, and unified platform for large-scale software development. Virtual containers also hold potential for future improvements in energy-saving strategies and organizational work method harmonization and integration.

Sovellus konttipohjaisten ohjelmistonkehitysympäristöjen hallintaan

Tiivistelmä

Ohjelmistokehitysprosessin virtualisointi voi parantaa tehokkuutta yhtenäisten, etähallittujen ympäristöjen avulla. Ohjelmistonkehityksessä suosittu ohjelmistonkehitysteknologia, Docker-kontteja käytetään laajalti sovellusten testaamisessa ja käyttöönotossa. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan konttien käyttöä pilvipohjaisina kehitysympäristöinä.

Tämä tutkimus tutkii konttipohjaisen virtualisoinnin historiaa ja toteutusta, jonka jälkeen esitellään konttien käyttöä uudenlaisena pilvipohjaisena ohjelmistokehitysympäristönä. Virtuaalisia kontteja, kuten virtuaalikoneita, on käytetty laajasti ohjelmistokehityksessä kooditestauksessa, mutta ei kehitysympäristöinä. Kontit ovat myös yleisiä ohjelmistotuotannon loppuvaiheissa, erityisesti valmiiden sovellusten jakelussa ja käyttöönotossa.

Opinnäytetyön käytännön osassa toteutetaan konttipohjaisen kehitysympäristön käytettävyyttä parantava sovellus, joka vastaa uusien työympäristöjen käyttöönoton haasteisiin. Työ suoritettiin yksityiselle yritykselle, ja sen suunnitteluun osallistui useita asiantuntijoita.

Hallintasovellus lisäsi konttipohjaisen kehitysympäristön tehokkuutta parantamalla käyttäjäoikeuksien hallintaa, virtuaalisen kontin hallintaa ja käyttöliittymää. Lisäksi uudet hallintatyökalut lyhensivät uusien työntekijöiden koulutusaikaa 50%, mikä helpotti heidän integroitumistaan organisaatioon. Säiliöpohjaiset kehitysympäristöt varustettuina tehokkailla hallintatyökaluilla tarjoavat turvallisen, tehokkaan ja yhtenäisen alustan laajamittaiseen ohjelmistokehitykseen. Virtuaalisissa konteissa on myös potentiaalia tulevaisuuden parannuksiin energiansäästöstrategioissa ja organisaation työmenetelmien harmonisoinnissa ja integroinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Savusalo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/