University of Oulu

Maineen yhteys yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen

Saved in:
Author: Pennala, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161799
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pennala, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Puhakka, Mikko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Maineen yhteydestä yritysten taloudelliseen suoriutumiseen on keskusteltu laajasti yhteiskunnassa viime vuosina. Erityisen paljon huomiota on saanut yrityksen vastuullisuus laaja-alaisesti, josta keskustellaan usein ympäristö- ja sosiaalivastuullisuuden ja hyvän hallinnon kautta eli ESG-termin alla. Yleisesti ottaen hyvämaineiset yritykset houkuttelevat ihmisiä hakemaan yritykseen töihin, ostamaan kyseisen yrityksen tuotteita ja investoimaan siihen. Maineen ajatellaan yleisesti olevan yrityksen tärkein aineeton pääoma.

Maineen ja taloudellisen suoriutumisen yhteyttä on tutkittu laajalti. Tämä tutkielma tarjoaa uutuusarvollisen näkökulman taloudellisen suoriutumisen yhteydestä Helsingin pörssin Large ja Mid cap yhtiöiden kokonais- ja ESG-maineeseen yksityissijoittajien kontekstissa. Tutkielma avaa myös teoreettista viitekehystä maineesta peliteoriassa, jotta ymmärrämme maineen yhteyttä yrityksen päätöksentekoon ja sitä kautta taloudelliseen suorituskykyyn. Tutkielman empiirisessä osuudessa vertaillaan miten eri taloudellisen suorituskyvyn mittarit korreloivat suhteessa maineeseen ja ESG:hen. Tämän lisäksi regressioanalyysin avulla etsitään maineen tai ESG:n selittäviä taloudellisia muuttujia.

Tutkielman tulokset osoittavat, että niin mainetta kuin ESG:tä voidaan selittää useilla taloudellista suorituskykyä mittaavilla muuttujilla regressioanalyysin avulla. Toisaalta vain osa aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta valituista taloudellisista muuttujista korreloivat maineen tai ESG:n kanssa. Tämä on linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, jota on tehty laajasti ympäri maailmaa viimeisten vuosikymmenten aikana.

Käytännön tasolla tutkielma tuottaa arvokasta tietoa erityisesti pörssiyhtiöiden johtajille maineen monimerkityksellisyydestä. Tutkielman tulokset korostavat laajan mainetyön merkitystä, joka linkittyy myös vastuullisuuteen. Kuitenkin taloudellisesta suorituskyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, koska tutkielman perusteella se selittää yksityissijoittajien mainetta pörssiyhtiöistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Pennala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.