University of Oulu

Ekolalia kommunikointikeinona autismikirjossa ja siihen kohdistetun tutkimuksen tarkastelu

Saved in:
Author: Friman, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171836
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Friman, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Loukusa, Soile
Description:

Tiivistelmä

Autismikirjon häiriö on neurokehityksellinen häiriö, jolle on tunnusomaista haasteet kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä toistuvat, rajoittuneet ja poikkeavat toiminnot ja kiinnostuksenkohteet. Ekolalia eli toisen ihmisen puheen toistaminen on äännetty stereotypia ja yksi autismikirjoon kuuluvista kommunikaation ja puheen piirteistä. Ekolalia voidaan luokitella eri muotoihin sen perusteella, milloin puheen toistaminen tapahtuu ja kuinka paljon puheen sisältöä muokataan. Se on usein mielletty automaattiseksi toiminnoksi ilman kommunikatiivisia tavoitteita, mutta käsitys siitä on murroksessa. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia, mikä funktio ekolalialla on autismikirjon henkilöiden kommunikaatiossa ja selvittää, miten suhtautuminen ekolaliaan kommunikointimenetelmänä on muuttunut.

Tutkielma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa käsiteltiin kahdeksan vuosina 1983–2021 välillä julkaistujen artikkelien kautta ekolaliaa. Kuutta artikkelia käytettiin vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja kaikkia kahdeksaa artikkelia toiseen tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen päätulokseksi muodostui ekolalian moninaisuus. Autismikirjon henkilöt käyttivät ekolaliaa oman toiminnan itsesäätelyyn mutta myös kommunikointiin toisten ihmisten kanssa. Ekolaliaa ilmeni etenkin silloin, kun henkilön kielelliset taidot eivät olleet tilanteeseen adekvaatit tai henkilön kognitiivinen taso on keskivertoa matalampi. Kuitenkin ekolalian lievennetty muoto on usein indikaattori siitä, että henkilön kielelliset taidot ovat kehittymässä.

Ekolaliaan suhtautuminen on ollut vaihtelevaa vuosikymmenten varrella, eikä kehitys suhtautumisen suhteen ole ollut kronologista. Ekolalia on nähty joko potentiaalisena menetelmänä kommunikointiin tai oppimista ja kielellistä kehittymistä haittaavana. Käsitys ekolaliasta on kuitenkin nyt muuttumassa ja yhä useampi tutkimus keskittyy mahdollisuuksiin ottaa ekolalia huomioono vuorovaikutuksessa paremmin kuin ennen.

Tutkielma tukee näkemystä, että ekolalia on monipuolista, useilla eri tavoilla kommunikatiivista ja ei-kommunikatiivista. Jokapäiväisen onnistuneen vuorovaikutuksen taustalla toimii autismikirjon henkilön lähiympäristön tarjoama informaatio henkilön käyttämän ekolalian perimmäisestä merkityksestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Friman, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.