University of Oulu

Luontosuhteen tukeminen luontokasvatuksen avulla alakoulussa 

Saved in:
Author: Knuuti, Saana1; Mäkipeura, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171843
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Knuuti; M. Mäkipeura, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme käsittelee luontosuhteen rakentumista ja sen tukemista alakoulun kontekstissa. Tulevina luokanopettajina halusimme selvittää, mitä kasvatuksellisia keinoja lasten luontosuhteen tukemiselle on olemassa ja millaisia vaikutuksia niillä on lasten kehitykseen ja oppimiseen. Lapsen luontosuhteen tukeminen on luonnon säilyttämisen kannalta merkityksellistä, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen kauneudesta. Tutkielmamme on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka pohjautuu aiemmin tutkittuun tietoon ja aihetta käsittelevään kirjallisuuteen.

Luontosuhde tarkoittaa yksilön tapaa suhtautua luontoon. Jokaisella on henkilökohtainen suhde luontoon, ja se muotoutuu omakohtaisten kokemusten ja niistä syntyneiden muistojen kautta. Luontosuhteen kehittyminen alkaa lapsuudessa, ja positiivisilla luontokokemuksilla on vaikutusta aikuisuuteen saakka. Luontosuhteen tarkastelu globaalin ilmastokriisin keskellä on hyvin ajankohtaista ja tärkeää. Ymmärrys luonnosta on muuttunut historian aikana. Aikaisemmin ihminen koki olevansa osa luontoa, mutta nykyään ihminen nähdään luonnosta erillisenä. Irrallistuminen voi johtaa ympäristön kannalta epäeettiseen toimintaan. Ilmastokriisi on viimeistään nyt pakottanut meidät tarkastelemaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta uudella tavalla. Myönteistä luontosuhdetta pidetään lähtökohtana vastuulliselle ja kestävälle elämäntavalle, johon kuuluu huolehtiminen ympäristöstä ja toisista ihmisistä.

Tulevina opettajina meidän tavoitteenamme olisi saada lapset tuntemaan olevansa osa luontoa sen sijaan, että he näkisivät itsensä luonnosta erillisinä. Lapsen päivästä iso osa kuluu koulussa, joten opettajalla on mahdollisuus vahvistaa lapsen luontosuhdetta kasvatuksellisilla menetelmillä koulupäivän aikana. Kouluissa luontosuhdetta voidaan tukea esimerkiksi luontokasvatuksen avulla. Sen tavoitteena on lisätä oppilaiden tuntemusta luonnosta sekä edistää tunnesiteen luomista luontoa kohtaan. Luontokasvatus tarjoaa elämyksiä, oppimisen oivalluksia ja kokemuksia luonnosta, joilla vahvistetaan lasten myönteistä suhdetta luontoon. Tutkimuksemme lähtökohdat oppimiselle perustuvat Kolbin oppimisen kehään, jonka mukaan oppiminen ja tiedon täydentäminen tapahtuvat kokemuksen ja havainnon kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Knuuti; Mari Mäkipeura, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/