University of Oulu

Draamakasvatuksen pedagogiset lähtökohdat

Saved in:
Author: Hannonmaa, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171845
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hannonmaa, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen peruskoulussa toteutettavaa draamakasvatusta. Avaan tutkielmassani draamakasvatuksen käsitteen sekä opettajan pedagogisia lähtökohtia draamakasvatukseen. Tulen tarkastelemaan draamakasvatusta peruskoulussa oppilaan sekä opettajan näkökulmasta. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini: Mitä on draamakasvatus? Mitkä ovat draamakasvatuksen pedagogiset lähtökohdat? Tämän kandidaatintutkielman toteutan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Draamakasvatus sallii oppilaiden osallistumisen omista osaamisen ja osallistumisen valmiuksien lähtökohdista käsin. Oppilas voi aina valita seuraako vain opetusta vai osallistuuko aktiivisesti omien rajojen sisällä opetukseen. Draamakasvatus on aina sosiaalinen prosessi sillä työskentely ei koskaan tapahdu yksilöinä vaan aina ryhmänä. Tämän vuoksi draamakasvatuksella on positiivisia vaikutuksia oppilaan sosiaalisiin taitoihin.

Opettajan rooli draamakasvatuksessa on tärkeä. Turvallisen työilmapiirin luominen luokkahuoneeseen on ensimmäinen askel tässä tukemisessa. Usein oppilaat aloittavat häiriökäyttäytymisen turvattomuuden tunteen vuoksi. Tutkielmassani tarkastelen konfliktitilanteita kouluissa sekä niiden vähentämistä turvallisuuden tunteen lisäämisellä. Opettajien vastuulla on myös draamakasvatuksen toteuttaminen. Draamakasvatuksella on huomattavasti muita taideaineita pienempi rooli peruskoulussa sillä se ei esiinny omana erillisenä taito- ja taideaineena. Draamakasvatuksen asema taideaineena on kuitenkin parantunut vuosien saatossa, koska tutkijoiden mukaan sillä on huomattavasti positiivisia vaikutuksia monella eri osa-alueella. Teoreettisten lähtökohtien lisäksi tutkielmani tarkastelee konkreettisia keinoja opettajille draamakasvatukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Hannonmaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/