University of Oulu

”En voisi tehdä työtä, joka ei motivoi” : päiväkodin johtajien kokemuksia työssään motivoivista tekijöistä ja työmotivaation merkityksestä

Saved in:
Author: Tiikkainen, Josefiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171850
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tiikkainen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Juutinen, Jaana
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia päiväkodin johtajien kokemuksia työssään motivoivista tekijöistä ja työmotivaation merkityksestä. Kiinnostukseni tähän aiheeseen heräsi näkemästäni päiväkodin johtajien työhön liittyvästä kielteisestä uutisoinnista, mutta myös oman johtajuusosaamiseni kiinnostuksen kautta. En myöskään löytänyt aikaisempaa tutkimusta päiväkodin johtajien työmotivaatiosta, joten näin aiheeni tärkeäksi. Tutkimukseni tavoitteen kautta muodostin kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsitteli tekijöitä, jotka motivoivat päiväkodin johtajia työssään, ja toinen sitä, millainen merkitys päiväkodin johtajien työmotivaatiolla on heidän työssään.

Tutkimuksessani hyödynsin yleistä laadullista tutkimusmenetelmää, jossa sovellettiin sisällönanalyysiä. Tutkimukseni aineiston keräsin sähköisellä kyselyllä Webropol-palvelun kautta. Valitsin kohdejoukoksi erään Suomen paikkakunnan päiväkodin johtajat ja 14 johtajaa vastasi kyselyyni. Vaikka vastaajamäärä jäi suhteellisen pieneksi, sain niiden kautta muodostettua rikasta tietoa tutkimukseni aiheesta, sillä saadut vastaukset olivat kattavia.

Keskeisimmiksi työssä motivoiviksi tekijöiksi osoittautui kehittämistyö ja vaikuttamisen mahdollisuudet, kollegat, osaava ja innostunut henkilöstö, oma osaaminen, keskustelut henkilöstön kanssa ja ihmisten kohtaaminen. Kaiken kaikkiaan työssä motivoivia tekijöitä kuvattiin runsaasti, mutta edellä mainitut osoittautuivat motivoivimmiksi. Työmotivaation merkityksen keskeisimmät tulokset pitivät sisällään puolestaan tehokkuuden, innostuksen ja jaksamisen, sekä töiden sujumattomuuden ja kuormittuneisuuden. Myönteisiä merkityksiä, eli tehokkuutta ja innostusta ja jaksamista kuvattiin kuitenkin laajemmin.

Johtopäätöksinä tuloksistani voidaan sanoa, että päiväkodin johtajilla on halua tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja kehittää omaa osaamistaan. Kehittämistyö ylipäänsä oli erityisen tärkeää ja motivoivaa. Tuloksistani oli tulkittavissa myös päiväkodin johtajien tarve sosiaalisuuteen, sillä iso osa työn motivoivista tekijöitä oli yhteydessä muiden henkilöiden kanssa työskentelyyn. Työmotivaation merkitykseen liittyen voidaan todeta, että työmotivaatio on merkittävässä roolissa myös päiväkodin johtajien työssä. Päiväkodin johtajilla näytti olevan myös suhteellisen hyvä työmotivaatio, sillä työstä tunnistettiin työmotivaation myönteisiä merkityksiä enemmän. Tulokseni eivät kuitenkaan ole yleistettäviä, mutta ne tuottivat uutta tietoa tutkimukseni aiheesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Josefiina Tiikkainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.