University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajille tutkinto-ohjelman aikana rakentunut käsityökasvatuksen osaaminen, aloittelevien varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana

Saved in:
Author: Rousu, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171851
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rousu, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Juutinen, Jaana
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on kuvata varhaiskasvatuksen opettajille tutkinto-ohjelman aikana rakentunutta käsityökasvatuksen osaamista ja selvittää mahdollisia kehityskohteita tutkinto-ohjelman käsityökasvatuksen opetuksessa. Tutkinto-ohjelman aikana rakentunutta osaamista kuvataan aloittelevien varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta, koska he ovat olleet vastikään tutkinto-ohjelman opiskelijoita ja heillä on myös jo hieman käytännönkokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työssä vaadittavasta käsityökasvatuksen osaamisesta, johon oman osaamisen riittävyyttä pystyy suhteuttamaan. Tutkielman tavoitteen pohjalta muodostettiin päätutkimuskysymys ja sitä tukeva alatutkimuskysymys. Päätutkimuskysymys keskittyy kuvaamaan tutkinto-ohjelman aikana rakentunutta käsityökasvatuksen osaamista ja alatutkimuskysymys puolestaan kuvaamaan käsityökasvatuksen opetusta tutkinto-ohjelmassa.

Tutkielman menetelmäsuuntaus on laadullinen tutkimus ja lähestymistapana on käytetty yleistä laadullista tutkimusta. Tutkielman aineisto on koottu sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella, jota jaettiin Facebookissa varhaiskasvatus aiheisissa ryhmissä. Vastaajiksi saatiin 22 varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka olivat suorittaneet tutkinto-ohjelman eri yliopistoissa. Saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Alatutkimuskysymyksen tulokset kuvaavat varhaiskasvatuksen opettajien tutkinto-ohjelmankäsityökasvatuksen opetuksen toteutusta ja sisältöjä, joista käy ilmi, etteivät kaikki varhaiskasvatuksen opettajat saa tutkinto-ohjelmassa samanlaista käsityökasvatuksen opetusta. Alatutkimuskysymyksen tuloksiin linkittyneenä päätutkimuskysymyksen tulokset kuvaavat, että varhaiskasvatuksen opettajien tutkinto-ohjelman aikana rakentuu käsityökasvatuksen osaamista tukevia ja haastavia tekijöitä. Käsityökasvatuksen osaamista tukevat tekijät rakensivat käsityökasvatuksen osaamisen perustaa. Käsityökasvatuksen osaamista haastavat tekijät toivat kuitenkin esille, ettei kaikille varhaiskasvatuksen opettajille riittävää osaamisen perustaa rakentunut.

Johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen opettajien tutkinto-ohjelmassa käsityökasvatuksen opetusta tulisi kehittää niin, että kaikille varhaiskasvatuksen opettajille rakentuisi riittävä perusta käsityökasvatuksen osaamiseen. Tutkielman tulosten valossa käsityökasvatuksen sisältöjen määrää tulisi lisätä ja käsityökasvatuksen opetuksessa tulisi keskittyä siihen, ettei se rakenna vaikeasti hyödynnettävää osaamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Rousu, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/