University of Oulu

Toisen vuosikurssin musiikinopettajaopiskelijoiden ammatillinen sosialisaatio

Saved in:
Author: Rysä, Samuli1; Saarijärvi, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171852
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rysä; A. Saarijärvi, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu tutkimuksessa tutkitaan musiikinopettajaopiskelijoiden ammatillista sosialisaatiota. Miten se näyttää muotonsa ennen opiskeluja, opiskelujen aikana sekä myöhemmässä vaiheessa jo työelämän saralla.

Musiikinopettajaopiskelijoiden ammatillinen sosialisaatio tarkoittaa kykyä sovitella omia identiteettejä keskenään, pääasiassa muusikon sekä opettajan identiteetit. Käsitykset musiikinopettajan toimenkuvasta, arvoista ja pätevyydestä piirtyvät mieleemme primaareista kokemuksistamme ja esimerkkiä antavista musiikinopettajista. Näissä käsityksissä on suurta vaihtelua, eikä yksikään niistä kuvaile totuutta objektiivisesti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muotoutuu kasvatussosiologian perinteistä, osaidentiteeteistä, aiemmista tutkimuksista musiikin ja sekä musiikkikasvatuksesta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada uutta tietoa opiskelujen roolista professioammattiin tähtäävänä koulutuksena ja tutkimustulokset viittaavat siihen, että koulutus vaatii lisää resursseja, jotta opiskelijat voisivat paremmin asettua opettajuuden rooliin. Pro gradu -tutkielmamme on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Analyysimenetelmänä olemme käyttäneet fenomenografiaa, jonka tulososiossa hyödynnetään kuvauskategoriajärjestelmää. Tulososiossa hyödynsimme teemahaastattelua haastatellen kuutta (6) eri Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijaa. Tulosten mukaan opettajaopiskelijat pohtivat omaa suhdettaan opettamiseen, koulutukseen, musiikin osaamiseen sekä ihmisläheisyyteen. Käsitysten variaatio loivat analyysissa linssin, jonka kautta koulutuksen tavoitteita voidaan tarkastella ja arvioida. Opiskelijoiden käsitykset viittaavat suureen motivaatioon kehittyä ammattilaisiksi, mutta mahdollisuuksia opettajuuden kehittämiseen on tarjottu rajatusti. Tulokset viittaavat muutostarpeisiin kandidaattivaiheen koulutuksen sisällöistä ja pedagogisten opintojen menettelyistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Rysä; Akseli Saarijärvi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/