University of Oulu

Oppimisanalytiikkaa hyödyntävän suosittelutyökalun mahdolliset hyödyt ja rajoitteet uraohjauksessa

Saved in:
Author: Lehto, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171853
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lehto, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Gedrimiene, Egle
Reviewer: Lämsä, Joni
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:

Tiivistelmä

Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tekoälyä pidetään yhtenä ratkaisuna elinikäisen ohjauksen tavoitteiden saavuttamiseen. Teknologiaa hyödyntäessä ja kehittäessä tulisi kuitenkin huomioida myös teknologian rajoitukset sekä käyttäjäryhmän tarpeet. Tämän laadullisen pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia uraohjaajien ja hallinnon edustajien näkemyksiä oppimisanalytiikkaa hyödyntävän suosittelutyökalun mahdollisista hyödyistä ja rajoitteista uraohjauksessa.

Pro gradu -tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona on EU-rahoitteisen Compleap-hankkeen yhteydessä vuonna 2019 kerätty haastatteluaineisto, joka on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Aineisto koostuu kolmen ammatillisen oppilaitoksen ohjaajan haastatteluista sekä kolmen ammatillisen oppilaitoksen hallinnon edustajan haastatteluista. Aineiston analysointimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Tutkielman tulosten perusteella suosittelutyökalu nähtiin hyödylliseksi niin ohjaajalle, ohjattavalle kuin organisaatiollekin. Ohjaajalle mahdolliset hyödyt näyttäytyvät etenkin ohjaajan työn tehostamisen kautta, sillä työkalu sisältää hyödyllistä tietoa ja voi auttaa säästämään aikaa ohjauksessa. Ohjattavalle työkalu nähtiin hyödylliseksi, sillä se on saavutettava, mahdollistaa elinikäisen oppimisen, sisältää hyödyllistä tietoa ja tekee päätöksenteosta mielekkäämpää. Organisaatiolle mahdolliseksi hyödyksi nähtiin kustannustehokkuus, sillä työkalu voisi auttaa asiakkaita tekemään onnistuneempia koulutusvalintoja, auttaa organisoimaan ohjaustilanteita sekä tekemään organisaation koulutustarjonnan näkyväksi hakijoille. Oppimisanalytiikkaa hyödyntävän suosittelutyökalun käyttämiseen liittyvät huolenaiheet koskivat ohjaajan tuen puutetta, työkalun toteutusta sekä ehdotusten ja tiedon laatua. Haastateltavat toivat esiin huolenaiheen siitä, millä perusteella työkalun ehdotukset on muodostettu ja ovatko ehdotukset luotettavia. Lisäksi huolta aiheutti työkalun mahdollisuudet ottaa huomioon käyttäjien erilaiset valmiudet hyödyntää teknologiaa ja sen sisältämää informaatiota.

Tutkimus tuo esiin uraohjaajien ja hallinnon edustajien näkemyksiä suosittelutyökalun mahdollisista hyödyistä uraohjauksessa, mutta myös tärkeitä eettisiä näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon suosittelutyökalun kehitystyössä ja käytössä.

The possible benefits and limitations of using learning analytics tool in career guidance

Abstract

Information and communication technology and artificial intelligence are considered as one solution for achieving the goals of lifelong guidance. However, when utilizing and developing technology, the limitations of the technology and the needs of the user group should be considered. The aim of this qualitative master’s thesis is to research the views of a career counsellors and administration representatives on the possible benefits and limitations of a recommendation tool in career guidance.

The thesis has been carried out as a qualitative study. Data collection has been carried out with interviews as part of the EU funded project Compleap in 2019. The data consists of interviews with three career counsellors and three representatives of the administration from vocational educational institutions. The data analysis method is data-oriented content analysis.

According to the results of the study, the recommendation tool was seen as useful for career counsellor, client, and organisation. For the career counsellor, the tool was seen as useful, because it might make counsellor’s work more efficient. Tool contains useful information about the client and might save time in career guidance. The tool could be useful for the client because it was evaluated as accessible, supporting lifelong learning, containing useful information, and making decision-making easier. From organization perspective cost efficiency was seen as a possible benefit of a tool because it might help their clients to make more suitable educational choices. It might also help to organise career guidance and make organization visible to potential students. Concerns related to using the recommendation tool in career guidance included the lack of instructor support, the implementation of the tool, and the quality of recommendations and information. Interviewees were concerned how the algorithm makes the recommendations and whether the recommendations are reliable. They were also concerned whether the tool would be able to consider people’s different capabilities to use technology and its information.

The research brings out the views of career counselors and administration representatives on the possible benefits of recommendation tools, but also important ethical perspectives that should be considered in development process and the use of learning analytics tools

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Lehto, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/