University of Oulu

Student voices on multiculturality : a qualitative study with fifth and sixth graders in two finnish classrooms

Saved in:
Author: Jääskö, Iida1; Lindholm, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171856
Language: English
Published: Oulu : I. Jääskö; R. Lindholm, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Kauhanen, Iida
Description:

Abstract

This thesis examines student voice on multiculturality in a qualitative study through the voices of students from two Finnish classrooms of fifth and sixth graders. The missing perspective of students and children in educational research on multiculturality motivated us to set out to answer the research questions of “How do students perceive multicultural situations?” and “What observations do students have about multiculturality in Finnish schools?. Our aim is to give a voice to the ones who experience and perceive the implementation of multicultural education in schools firsthand. Student voice offers a unique view of education and should be given the space to bring forth student ideas and opinions in assessing, evaluating, and developing multicultural education. Multicultural education in this thesis is examined from a critical perspective as education that aims for equity.

By using vignette stories and a written task, the participants expressed their perceptions and observations related to multiculturality, which were then analyzed using the method of qualitative content analysis. It was discovered that students perceive multicultural situations through compassionate feelings, through a sense of justice, and perceive the effects of one’s cultural background in these situations. The participant’s observations of their own schools showed that the students observed diversity in their schools and classrooms to be related to language, nationality, and other visible diversity, such as one’s skin color. The students also observed multiculturality in the actions of the school through discussions of diversity, use of languages, and the values of acceptance, equality, and respect.

The findings of our thesis illustrate the need for listening and giving a platform to student voice on educational issues. Through the analysis, we found that the data received from the students provided significant viewpoints to begin a larger discussion on insights student voice can offer to research on multicultural education.

Oppilaiden näkemyksiä monikulttuurisuudesta : kvalitatiivinen tutkimus suomalaisen viides- ja kuudesluokan kanssa

Tiivistelmä

Tämä kvalitatiivinen pro-gradu tutkielma pyrkii nostamaan esiin oppilaiden äänen monikulttuurisuutta tutkittaessa. Tutkielma toteutettiin kahdessa suomalaisessa luokassa viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa. Aiempi kasvatustieteellinen tutkimus ei ole juurikaan huomioinut oppilaiden näkökulmaa monikulttuurisuudesta, mikä motivoi meitä etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiimme: ”Kuinka oppilaat käsittävät monikulttuurisia tilanteita?” sekä ”Minkälaisia havaintoja oppilailla on monikulttuurisuudesta suomalaisissa kouluissa?”. Tavoitteenamme on antaa ääni niille henkilöille, jotka ensisijaisesti kokevat ja havaitsevat monikulttuurisuuskasvatuksen toteutuksen kouluissa. Oppilaan ääni tarjoaa uniikin näkökulman kasvatukseen, ja sille tulisi antaa tilaa arvioitaessa ja kehitettäessä monikulttuurisuuskasvatusta koulussa. Monikulttuurisuuskasvatusta käsitellään tässä tutkielmassa kriittisestä näkökulmasta kasvatuksena, joka tavoittelee oikeudenmukaisuutta.

Tutkimuksen aineisto koostuu oppilaiden kirjoitelmista. Tutkimukseen osallistuville oppilaille annettiin kuvauksia erilaisista koulun monikulttuurisista tilanteista. Näiden kuvasten pohjalta osallistujat kirjoittivat käsityksistään ja näkemyksistään monikulttuurisuudesta. Vastaukset analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että oppilaat liittävät monikulttuurisiin tilanteisiin myötätunnon, oikeudenmukaisuuden sekä kulttuuritaustan merkityksiä. Osallistujien havainnot heidän omista kouluistaan osoittivat, että oppilaat havaitsivat kouluissaan moninaisuutta kielen, kansallisuuden sekä muun näkyvän moninaisuuden, kuten ihon värin kautta. Oppilaat havaitsivat monikulttuurisuutta myös heidän koulujensa käytänteissä, kuten keskusteluissa moninaisuudesta, kielten käytössä sekä koulun arvoissa.

Tutkimuksen tulokset kuvaavat tarvetta kuunnella oppilaita ja antaa tilaa oppilaan äänille monikulttuurisuuskasvatuksessa. Analyysin myötä havaitsimme oppilailta saadun aineiston tuovan ilmi näkökantoja, jotka ovat merkityksellisiä käynnistettäessä keskustelua oppilaiden äänestä monikulttuurisuuskasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Jääskö; Roosa Lindholm, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.