University of Oulu

Katseenseurantalaitteiden sekä AAC-menetelmien käyttö Rett-henkilöiden kommunikoinnin välineenä

Saved in:
Author: Sorvari, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171857
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Sorvari, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hautala, Terhi
Description:

Tiivistelmä

Rettin oireyhtymä on harvinainen enimmäkseen naisilla esiintyvä kehityshäiriö, johon liittyy huomattavia vaikeuksia kommunikoinnissa sekä vuorovaikutuksessa. AAC- menetelmät ovat erilaisia menetelmiä, joilla pyritään tukemaan tai korvaamaan puhetta henkilöillä, joiden kommunikointi puheen välityksellä on rajoittunut. Koska suurin osa Rett-henkilöistä joko ei kykene puhumaan ollenkaan tai tuottaa vain yksittäisiä sanoja, he saattavat hyötyä erilaisista AAC-menetelmistä kommunikoinnin mahdollistamiseksi. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia tuloksia on saatu katseenseurantalaitteiden sekä muiden AAC-keinojen käytöstä Rett-henkilöiden kommunikoinnin välineenä.

Kandidaatintutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tulososio perustuu kahdeksaan tutkimusartikkeliin, jotka on julkaistu tieteellisissä aikakauslehdissä vuosien 1996–2021 aikana. Artikkeleista kolme käsitteli katseenseurantalaitteiden käyttöä ja viisi käsitteli muiden AAC-keinojen käyttöä Rett-henkilöiden kommunikoinnin välineenä. Tutkimukset olivat pääosin tapaus- tai monitapaustutkimuksia, joissa tarkasteltiin intervention vaikutusta koehenkilöiden kommunikointiin. Yksi katseenseurantalaitteiden käyttöä käsittelevä tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena.

Tulokset osoittivat, että Rett-henkilöt voivat hyötyä katseenseurantalaitteista sekä muista AAC-menetelmistä, kuten aakkostaululla kirjoitus, synteettistä puhetta tuottavat painikkeet sekä fyysiset tai kosketusnäytöllä olevat kuvasymbolit. Katseenseurantalaitteiden positiiviset vaikutukset Rett-henkilöiden kommunikointiin oli havaittavissa sekä pisteiden nousuna käytetyillä arviointiasteikoilla että vanhempien palautteessa ja kokemuksissa.

Useissa tutkimuksista nousi esiin tuen ja kunnollisen opastuksen tärkeys AAC-laitteen käyttöönoton yhteydessä sekä sen jälkeen kommunikoinnin kehittyessä ja mahdollisten uusien tarpeiden esiin noustessa. Myös kommunikointikumppanin responsiivisuudella sekä optimaalisten kommunikointistrategioiden käytöllä havaittiin olevan positiivista vaikutusta kommunikointiin. Esiin nousi myös Rettin oireyhtymän yksilöllisyyden vaikutus kommunikointimenetelmien toimivuuteen. Siksi onkin tärkeää henkilökohtaisesti testata ja miettiä kullekin henkilölle sopivat kommunikointitavat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Sorvari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/