University of Oulu

Toiminnallisen opetuksen onnistumisen ydinkohtia aineenopettajien kokemana

Saved in:
Author: Arkkila, Teemu1; Shnoro, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171860
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Arkkila; N. Shnoro, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on laskenut huomattavasti ja samalla paikallaan istuminen on yleistynyt. Huoli etenkin yläkoululaisten fyysisen aktiivisuuden laskemisesta on kasvanut merkittävästi. Tästä syystä koulujen toiminnallinen opetus onkin noussut yhdeksi keinoksi lisätä oppilaiden koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta. Tässä laadullisin menetelmin toteutetussa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, mitkä tekijät mahdollistavat toiminnallisen opetuksen onnistumisen yläkoulussa. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteitä, jotka aineenopettajien kokemusten mukaan tukevat toiminnallisen opetuksen säännöllistä toteuttamista yläkoulussa.

Tutkimusaineiston on kerätty Oppimista liikkumalla -hankkeessa toteutetuissa täydennyskoulutustapahtumissa marras- ja joulukuussa vuonna 2021. Aineisto koostui seitsemästä nauhoitetusta fokusryhmäkeskustelusta, joissa keskustelun aiheena oli toiminnallinen opetus ja toiminnalliset opetusmenetelmät. Fokusryhmäkeskusteluihin osallistui 19 aineenopettajaa, joiden opetettaviin aineisiin kuului reaaliaineita, matemaattisia aineita, vieraita kieliä ja äidinkieltä ja kirjallisuutta. Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä.

Tutkimustulokset osoittavat, että toiminnallisen opetuksen onnistumiseen vaikuttavat koulutilat, ryhmäkoko, toiminnallisen opetuksen yksinkertaisuus ja selkeät ohjeet sekä toiminnallisen opetuksen ajankohta koulupäivän aikana. Toiminnallisen opetuksen toteuttamisen säännöllisyyteen vaikuttavat tärkeimpänä toimenpiteinä toiminnalliseen opetukseen soveltuvat tilat, yksinkertainen toteutus ja valmiit materiaalit, teknologia sekä opettajien välinen yhteistyö. Lisäksi toiminnallisen opetuksen kulttuurin luominen ja ylläpitäminen koettiin tärkeäksi.

Opettajien kokemukset toiminnallisen opetuksen onnistumisesta ja toteuttamisesta korostivat keinoja, joilla voidaan olla tukemassa ja kehittämässä toiminnallista opetusta jatkossakin. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat pystyvät vaikuttamaan omalla toiminnallaan ja valinnoillaan toiminnallisen opetuksen onnistumiseen ja säännölliseen toteuttamiseen. Vaikuttavia tekijöitä löytyi tulosten mukaan myös opettajien toiminnan ulkopuolelta, kuten koulujen rakennus- ja suunnitteluvaiheesta sekä ryhmäkokojen muodostamisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Arkkila; Niko Shnoro, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/