University of Oulu

”Musta ainakin tuntu, että he niinku oikeasti välitti.” : lapsena sijoitettuina olleiden opettajakokemukset

Saved in:
Author: Hyväri, Laura1; Vepsäläinen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171861
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hyväri; V. Vepsäläinen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Louhela, Helena
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lapsena sijoitettuina olleiden opettajakokemuksia. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda sijoitettuina olleiden opettajakokemukset esiin tarkastellen sitä, mikä heidän kokemuksissaan on tärkeää. Tutkimus antaa näkökulmia siihen, miten sijoitettujen lasten kokemuksia kuulemalla voisimme kehittää heidän koulunkäyntinsä tukemista, sekä opettajien koulutusta ja kouluttautumista. Sijoitettujen lasten opettajakokemuksista on hyvin vähän aiempia suomalaistutkimuksia. Sen sijaan sijoitettujen lasten koulukokemuksia on tutkittu hieman enemmän niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Näissä tutkimuksissa opettajan rooli koulukokemuksessa nousee merkittävänä esille.

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruu tapahtui teemahaastattelun keinoin, jossa haastattelimme yhteensä neljää lapsena sijoitettuna ollutta, jo täysi-ikäisyyden saavuttanutta nuorta aikuista. Sijoitusten kestot vaihtelivat heillä neljästä vuodesta 17 vuoteen. Aineiston analyysissä on hyödynnetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohtaaminen, opettaja-oppilassuhde ja koulunkäynnin tukeminen ovat sijoitettuina olleiden opettajakokemuksissa tärkeää. Kuten aiemmassa tutkimuksessa, tässäkin tutkimuksessa kohtaamisen merkitys painottuu. Erityisen tärkeänä näyttäytyi yksilöllinen kohtaaminen, sen ensisijaisuus koulunkäynnin keskellä, sekä ymmärretyksi tuleminen. Opettaja-oppilassuhteissa kuvastui luottamuksellisen suhteen merkitys, jossa oppilas koki tulleensa oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti kohdelluksi. Haastateltavat kokivat myös tärkeänä, että heidän asiantuntijuutensa tuli huomioiduksi. Koulunkäynnin tuki näyttäytyi akateemisena, emotionaalisena sekä sosiaalisena tukena. Haastateltavat, jotka nostivat koulunkäynnin tuen haastattelussa esille, kokivat tuen olleen aina saatavilla, tarpeisiinsa vastaavaa sekä riittävää. Myönteisiä opettajakokemuksia omaavilla haastateltavilla yhteistä oli se, että heidän luokassaan oli ollut riittävästi aikuisia oppilaiden kohtaamiseen ja koulunkäynnin tukemiseen. Kokemuksista nousi esiin merkittäviä opettajia, mutta lopulta haastatteluista heijastui oppilaiden käsitys omasta toimijuudesta ja sen merkityksestä koulupolulla

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Hyväri; Veera Vepsäläinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.