University of Oulu

Lukion musiikinopettajien käyttämiä työtapoja länsimaisen taidemusiikin opetuksessa

Saved in:
Author: Välikangas, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171864
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Välikangas, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee länsimaisen taidemusiikin opetuksen työtapoja ja niiden valintaan vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelen länsimaisen taidemusiikin opetusta lukion musiikinopettajien käsitysten kautta.

Vuosituhantisen historiansa aikana länsimainen taidemusiikki on ollut osa eurooppalaista kulttuuria ja sen vaikutukset ovat heijastuneet koko musiikin kentän kehitykseen. Suomessa länsimaista taidemusiikkia opetetaan musiikintunneilla niin peruskoulussa kuin lukiokoulutuksessakin. Kuitenkin nuorten vieraantumisesta länsimaiseen taidemusiikkiin on oltu jo jonkin aikaa huolissaan, sillä nuoret mieltävät sen usein irralliseksi osaksi arjestaan. Musiikinopettajilla on valtavat mahdollisuudet olla rakentamassa siltaa opiskelijoiden ja länsimaisen taidemusiikin välille. Opetuksessa on kuitenkin tärkeää huomioida opiskelijoiden yksilöllinen taidemusiikkisuhde ja monipuoliset työtavat. Opettaja toimii opiskelijoilleen myös tietynlaisena sosiaalisena mallina, jossa opettajan oma asenne heijastuu siihen, miten opiskelijat suhtautuvat opetettavaan aiheeseen.

Toteutin tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, jossa lähestymistavakseni valikoitui fenomenografia. Keräsin tutkimukseni aineiston avoimella kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä yhdeksän (n=9) lukion musiikinopettajaa. Analysoin tutkimustulokset aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset osoittivat, että lukion musiikinopettajilla on monipuolisia käsityksiä länsimaisen taidemusiikin opetuksen työtavoista. Työtavoiksi nousivat yhteismusisointi, musiikin kuuntelu, luennointi, video- ja kuvaesimerkit, keskustelu ja ryhmätyöt sekä musiikin luova tuottaminen. Työtapojen valintaan puolestaan vaikuttivat opettajan oma harrastuneisuus ja henkilökohtaiset kokemukset, pedagoginen arvomaailma, opiskelijoiden taitotaso ja toiveet sekä resurssit. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että länsimaista taidemusiikkia pyritään opettamaan työtavoilla, jotka ovat innostavia ja joissa huomioidaan erilaiset oppijat. Musiikinopettajat pyrkivät opetuksellaan myös purkamaan niitä ennakkoluuloja ja sitä vierauden tunnetta, joka länsimaiseen taidemusiikkiin helposti liitetään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Välikangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/