University of Oulu

”Kaikista paras koulupäivä ikinä” : luontokoulujen rooli alakoulujen ympäristökasvatuksessa ympäristökasvattajien ja luokanopettajien kokemana

Saved in:
Author: Koho, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 129
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305171870
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Koho, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saari, Maria
Reviewer: Saari, Maria
Rautio, Pauliina
Description:

Tiivistelmä

Ympäristökasvatuksen rooli nähdään nykyisin keskeisenä ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan läpi elämän jatkuvaa oppimista, jolloin ihminen tulee tietoiseksi ympäristöstään, ympäristökysymyksistä sekä yksilön roolista ympäristön hyvinvoinnin edistäjänä. Ympäristökasvatus ja kestävä elämäntapa ovat vahvasti esillä myös nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa, mutta siitä huolimatta ympäristökasvatus toteutuu kouluissa hyvin vaihtelevasti ja sen toteuttaminen jää usein opettajan oman harkinnan ja osaamisen varaan. Opettajat kohtaavat myös paljon haasteita ympäristökasvatuksen ja ulko-opetuksen järjestämisessä, minkä vuoksi tarvetta koulun ulkopuoliselle avulle on. Suomessa eräitä tällaisia toimijoita ovat luontokoulut, joiden tavoitteena on tukea kouluja ympäristökasvatustyössä ja edistää ekologisesti kestävää elämäntapaa.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen luontokoulutoiminnan roolia ja merkitystä alakoulun ympäristökasvatuksen kentällä. Tutkimuksessa selvitetään millä tavoin luontokoulutoiminta tukee ja edistää alakoulujen ympäristökasvatustyötä sekä sitä, millaisia kehittämiskohtia luontokoulutoiminnalla mahdollisesti on. Tutkimuksen ensisijaisena tutkimuskysymyksenä on: ”Millainen rooli luontokoulutoiminnalla on alakoulujen ympäristökasvatuksessa?” Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa hyödynnetään fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä tapauksesta: eri puolella Suomea luontokouluissa työskentelevien ympäristökasvattajien, sekä Oulussa sijaitsevan Timosenkosken luontokoulun toimintaan osallistuneiden luokanopettajien kokemuksista.

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu ympäristökasvatuksen käsitteestä, opettajan ja koulun roolista ympäristökasvatuksessa sekä luontokoulutoiminnasta koulun ulkopuolisena ympäristökasvatuksen toimijana. Tutkimusaineisto muodostui kymmenestä Ympäristökasvatus-verkkolehdessä julkaistusta ympäristökasvattajan kirjallisesta haastattelusta sekä 11 luokanopettajalta kerätystä sähköisestä kyselylomakeaineistosta. Lisäksi tutkimusta varten haastateltiin yhtä luokanopettajaa ja yhtä ympäristökasvattajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheita noudattaen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luontokoulut koetaan innostavina ja merkittävinä ympäristökasvatuksen toimijoina. Keskeisimpiä luontokoulutoimintaan liitettäviä asioita ovat tämän tutkimuksen mukaan osallistujien innostaminen ympäristökasvatukseen, luonnossa toimiminen, luontosuhteen vahvistaminen, kestävän elämäntavan edistäminen, ammattitaitoinen henkilökunta sekä yhdessä tekemisen toimintamalli. Luontokoulut tukevat koulujen omaa ympäristökasvatustyötä tarjoamalla opettajille ympäristökasvatuksen malleja ja ideoita sekä kehittämällä opettajien pystyvyyden tunnetta ympäristökasvatuksen toteuttamiseen. Tutkimuksen tulokset esittävät luontokoulutoiminnan keskeisimmiksi kehittämiskohdiksi toiminnan laajentamisen sekä kestävän elämäntavan ja ympäristövastuullisen toiminnan painotuksen lisäämisen. 

see all

Subjects:
Copyright information: © Vappu Koho, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/