University of Oulu

Alkoholiperhe keskilapsuuden kasvuympäristönä

Saved in:
Author: Meriläinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305181876
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Meriläinen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, millainen kasvuympäristö alkoholiperhe on keskilapsuuden kehitysvaiheessa. Alkoholinkäyttö on Suomessa varsin yleistä ja sen haitat käyttäjälle tunnistetaan, kun taas lapsia voidaan kuvailla alkoholinkäytön unohdetuiksi uhreiksi. Vanhemman ongelmallisen alkoholinkäytön haitat lapselle ovat pitkäaikaisia.

Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineisto koostuu kuudestatoista vertaisarvioidusta tutkimuksesta, joista 15 oli kansainvälisiä ja yksi suomenkielinen. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti, jokseenkin kuitenkin teoriasidonnaisena. Tutkimuksessa havaittiin alkoholiperheen olevan keskilapsuuden kasvuympäristönä mahdollisesti riskialtis ja epäsuotuisa. Epäsuotuisia piirteitä alkoholiperheissä ovat esimerkiksi konfliktien ilmapiiri, emotionaalinen etäisyys, vihamielisyys, laiminlyönti ja väkivalta sekä lapsen psykososiaaliselle toimintakyvylle, sosiaaliselle kompetenssille ja itsetunnolle aiheutuneet haitat. Tutkimus kuitenkin osoitti riittävien suojaavien tekijöiden voivan tarjota turvaa lapsen kasvulle ja kehitykselle, ja näin ollen kaikille alkoholiperheiden lapsille ei muodostu esimerkiksi häiriöitä.

Tulokset osoittavat useita mahdollisia alkoholiperheessä kasvamisen aiheuttamia haittoja lapselle, mutta myös sen, että esimerkiksi muiden aikuisten läsnäolo elämässä voi osaltaan turvata lapsen kasvua ja kehitystä kotiympäristön haitallisuudesta huolimatta. Tulokset kertovat perheiden, lasten ja tilanteiden yksilöllisyyden suuresta vaikutuksesta, ja sen myötä erityisestä tarpeesta haasteiden varhaiseen tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen.

Tutkimuksen rajoitteiksi tunnistetaan esimerkiksi aineiston rajallinen koko. Aineiston haun ja analyysin aikana havaittiin myös tarvetta jatkotutkimukselle, sillä edelleen lapsuusikäisiä alkoholiperheiden lapsia on tutkittu vain vähän. Tämä voi osaltaan johtua ilmiöön liittyvästä stigmasta ja häpeästä. Lisäksi tulokset osoittavat epäselvyyttä vanhemman alkoholiongelman yhteydestä lapsen käytöshäiriöihin sekä muita heikompiin tuloksiin koulussa, ja myös tätä on syytä tutkia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Meriläinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/