University of Oulu

Lasten liikuntamotivaatio itsemääräämisteorian näkökulmasta

Saved in:
Author: Lindholm, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191887
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Lindholm, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee alakouluikäisten lasten liikuntamotivaatiota itsemääräämisteorian näkökulmasta. Lapset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Vuonna 2022 suoritetun lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä Suomessa tarkastelevassa tutkimuksessa havaittiin, että ainoastaan 36 prosenttia 7–15-vuotiaista lapsista täyttivät opetus- ja kulttuuriminiteriön laatimat liikuntasuositukset. Tutkielman tavoitteena on tarkastella, toteutuuko itsemääräämisteoria lasten liikuntamotivaatiossa. Itsemääräämisteoriassa tarkastellaan ihmisen kolmen perustarpeen, autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden, toteutumista. Näiden täyttymisellä on vaikutusta motivaation sisäistymiseen, johon tämä tutkielma perustuu. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan keinoja, miten opettaja voi tukea lasten perustarpeita liikuntakasvatuksessa.

Tämä kandidaatintutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka kokoaa yhteen aiheesta aiemman tehdyn tutkimuksen. Aineistona tässä tutkielmassa käytetään aiheeseen liittyviä kirjoja sekä tutkimuksia, joita aiheesta on tehty. Lähteet ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä. Lähteiden valintaa on ohjannut niiden tieteellisyys, ajankohta sekä oikea kohderyhmä. Tutkielma tulee vastaamaan kysymyksiin ” Mikä on itsemääräämisteoria ja miten se ilmenee lasten liikuntamotivaatiossa?” sekä ” Kuinka opettaja voi vaikuttaa lasten liikuntamotivaatioon tukemalla oppilaiden perustarpeita?”.

Saatujen tulosten perusteella itsemääräämisteoria toteutuu alakouluikäisten lasten liikuntamotivaatiossa. Autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tukemisella havaittiin olevan yhteys autonomisempiin motivaatiomuotoihin liikunnassa. Perustarpeita kokiessa havaittiin yhteyksiä tunnistettuun ja sisäiseen säätelyyn, jotka ovat motivaation sisäistyneimpiä muotoja. Oppilaiden perustarpeita tukevassa opettajan toiminnassa autonomian tukemisessa korostui valinnanvapauden tarjoaminen, toiminnan merkitysten selittäminen, käytettävä kieli sekä oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Pystyvyyttä tukiessa tulisi kiinnittää huomiota tehtävän haasteellisuuteen, palautteeseen sekä kannustamiseen. Yhteenkuuluvuutta tukiessa tulee panostaa ilmapiiriin sekä oppilaiden välisiin suhteisiin.

Saadut tulokset antavat kattavan sisällön opettajille sekä muille liikuntakasvattajille. Opettajalla on paljon mahdollisuuksia lasten liikuntamotivaation kasvattamisessa. Tämän tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti liikuntakasvatuksessa. Tulosten luetettavuutta varmistavat vertaisarvioidut ja ajankohtaiset lähteet. Myös tulosten yleistettävyys on havaittavissa, sillä tulokset ovat yhteneväisiä, vaikka tutkimukset on suoritettu eri puolilla maailmaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fanni Lindholm, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.