University of Oulu

Vanhemman kiintymyskäyttäytymisen merkitys kiintymyssuhteen rakentumisessa

Saved in:
Author: Korpinen, Eeva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191892
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korpinen, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Kiintymyssuhde on mielenkiintoinen ja monialainen aihe, jota tarkastelen käyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimukseni on toteutettu traditionaalisena kirjallisuuskatsauksena, jossa olen käyttänyt tutkimuskirjallisuutta 1960-luvulta lähtien aina uusimpiin tutkimuksiin. Olen käyttänyt pääasiallisesti tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen pohjana John Bowlbyn kehittämää kiintymyssuhdeteoriaa, jonka määritelmiä ja asiasisältöjä olen verrannut uudempiin tutkimuksiin ja tutkimuskirjallisuuteen.

Käsittelen tutkimuksessani vanhemman kiintymyskäyttäytymisen merkitystä kiintymyssuhteelle, joka rakentuu lapsen ja vanhemman välille. Kiintymyskäyttäytymisen merkitys kiintymyssuhteelle on ollut aina hyvin merkittävää, myös uudemmat tutkimukset vahvistavat aikaisempien tutkimuksien ja kirjallisuuden tuloksia. Kasvatusmallit ovat kiintymyskäyttäytymisen havainnoinnin ja analysoinnin mahdollistaja. Kasvatusmallien avulla tarkastelen kiintymyskäyttäytymisen vaikutuksia ja merkittävyyttä turvallisen tai turvattoman kiintymyssuhdetyypin rakentumiseen.

Tutkimukseni tulosten perusteella havaitsin vanhemman auktoritatiivisen kasvatusmallin kiintymyskäyttäytymisen muotojen olevan vahvasti yhteydessä turvallisen kiintymyssuhteen rakentumiseen. Turvattoman kiintymyssuhteen rakentumiseen korreloivat vahvasti autoritaarisen- ja sosiaalisesti epäkypsän kasvatusmallin kiintymyskäyttäytymisen mallit. Kasvatusmallit eivät kuitenkaan toteudu täydellisinä arjen tilanteissa, joten vanhemman kiintymyskäyttäytymisen mallin johdonmukaisuus ja jatkuvuus ovat suuressa osassa määrittämässä turvallisen- tai turvattoman kiintymyssuhteen rakentumista.

Importance of parent’s attachment behavior in attachment

Abstract

Attachment is an interesting and multidisciplinary topic, which I will look at from a behavioral perspective. My research has been conducted as a traditional literature review, using research literature from the 1960s to the most recent studies. I have mainly used John Bowlby’s attachment theory as the theoretical framework for my research and have compared its definitions and substantive content with more recent studies and research literature.

In my research, I discuss the importance of parental attachment behaviour for the attachment between child and parent. The importance of attachment behaviour for the attachment has always been very significant, but more recent studies confirmed the findings of earlier studies. Observational models of attachment behaviour have been developed to examine the effects and significance of attachment behaviour on the construction of secure or insecure attachments.

The results of my study revealed that attachment behaviours of the authoritative parenting model are strongly correlated with the formation of secure attachment, whereas attachment behaviours of the authoritarian and premissive parenting models are correlated with the formation of insecure attachment. The parenting models are by no means perfect, so the consistency and continuity of the parent’s attachment behaviour model plays a large role in determining whether the attachment relationship is secure or insecure.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva Korpinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/