University of Oulu

Pedagogisia käytänteitä alle 3-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä

Saved in:
Author: Tuomaala, Jonna1; Tähtelä, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191893
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tuomaala; I. Tähtelä, 2023
Publish Date: 2023-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan edellytys lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle sekä oppimiselle. Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta on pidetty pitkään hyvin marginaalisena tutkimuskohteena. Yleinen käsitys oli pitkään se, että lapset liikkuvat tarpeeksi heidän kasvunsa, kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Kuitenkin tutkimusten perusteella suurin osa lasten viettämästä ajasta varhaiskasvatuksessa on fyysisesti erittäin kevyttä ja reipasta liikkumista lapsilla kertyy keskimäärin vain alle tunnin verran varhaiskasvatuksen päivittäisessä toiminnassa.

Kandidaatin tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää, millaisin pedagogisin käytäntein voidaan lisätä alle 3-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmamme aiheen valinnan taustalla vaikuttaa yhteinen huolemme pienten lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa muodostuu jo varhaislapsuudessa, koska jo 3-vuotiaana omaksutuilla elämäntavoilla on tutkimusten mukaan taipumus säilyä aikuisuuteen asti.

Tutkielmamme tulosten perusteella voidaan todeta, että lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. Tutkielmassamme korostui niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalistenkin oppimisympäristöjen tärkeys lasten fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana. Erityisesti ulkoilu, turvallisuus, erilaiset tilaratkaisut, lasten kannustaminen sekä lapsilähtöisyys ja kasvattajien omat asenteet liikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta kohtaan nousivat tärkeiksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat lasten fyysisen aktiivisuuden määrään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Tuomaala; Inka Tähtelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/