University of Oulu

”Mehän olemme nuoria ja reippaita” : Nuori Voima -lehden välittämä kuva nuoruudesta 1920-luvun Suomessa

Saved in:
Author: Aitto-oja, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305191902
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Aitto-oja, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elmgren, Ainur
Reviewer: Kinnunen, Tiina
Julku, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tarkastelin Nuori Voima -lehden avulla nuoruutta 1920-luvun Suomessa. Nuori Voima oli nuorisolehti, jonka lukijakunta ja kohderyhmä koostuivat pääosin oppikoulunuorisosta. Lehti oli tyyliltään, sisällöltään ja pedagogiikaltaan keskiluokkaisen sivistyneistön lehti, sillä siinä painottui koulutuksen ja kulttuurin arvostus. Nuoressa Voimassa kirjoitettiin harrastuksista, ammateista, suurmiehistä, taiteilijoista ja kasvatuksellisista teemoista. Lehdellä oli merkittävä rooli tulenkantajien uran alkuvaiheissa 1920-luvulla.

Selvitin tutkielmassani Nuori Voima -lehden pohjalta, miten nuoruutta kuvailtiin 1920-luvulla, millaisia olivat aikakauden nuorisoihanteet ja millaisia asioita oppikoulunuorison arkielämään tuolloin sisältyi. Tutkimusmetodina käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sen mukaisesti paikansin aineistostani tutkimustehtäväni kannalta merkitykselliset artikkelit, ryhmittelin ne teemoittain omiksi kokonaisuuksikseen ja analysoin niitä tutkimuskirjallisuuden ja oman päättelyn avulla. Käytin myös vertailevaa tutkimusotetta löytääkseni eroja ja yhtäläisyyksiä aikuisten ja nuorten teksteistä sekä tyttöihin ja poikiin kohdistuneista asenteista, ihanteista ja odotuksista.

Nuori Voima -lehden perusteella käsitys nuoruudesta erityisenä elämänvaiheena oli 1920-luvulla vakiintunut. Lehden nuoruuskuvauksissa nuoruus nähtiin ennen kaikkea unelmien ja itsenäistymisen aikana. Nuoruuteen liitettiin vahva optimismi ja tulevaisuudenusko, ja ahkerien ja päättäväisten nuorten uskottiin saavuttavan unelmansa. Itsenäistyminen tarkoitti sekä taloudellista että henkistä irtaantumista lapsuudenperheestä. Se oli vastuun ottamista omasta elämästä ja konkretisoitui esimerkiksi ammatinvalintakysymyksen kohdalla. Oppikoulunuorison arki koostui Nuoren Voiman perusteella koulunkäynnistä, harrastuksista ja vapaa-ajan riennoista. Koulumaailmaa käsittelevistä artikkeleista välittyi suuri oppimishalu ja sivistysihanne. Harrastus- ja järjestötoimintaa käsittelevissä teksteissä korostettiin niiden kehittävää, kasvattavaa ja yhteisöllistä luonnetta. Myös läheiset ihmissuhteet olivat merkityksellisiä nuorten arkielämässä.

Nuorisoon kohdistui 1920-luvulla paljon odotuksia ja ihanteita, sillä Suomen tulevaisuutta rakennettiin nuorison kautta. Ihannenuori oli Nuoressa Voimassa isänmaallinen, terve, raitis ja ahkera nuori, joka pyrki jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Sukupuolen mukaan eriytyneet toimintamallit olivat 1920-luvun Suomessa arkipäivää, joten nuorisoihanteessa oli sukupuolten välisiä eroja. Naiskuva oli kuitenkin murroksessa, sillä oppikoulutytöt elivät aikaisempaa vapaammin rikkoen perinteisiä sukupuolinormeja. Se aiheutti Nuoressa Voimassa kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan. Aikuisten ja nuorten ajatuksissa oli Nuori Voima -lehdessä kautta linjan paljon yhtäläisyyksiä. Keskeisin ero oli kirjoitusten sävyssä — aikuisten tekstit olivat kasvattavia ja kehottavia, kun taas nuorten teksteistä välittyi reipas ja tavoitteellinen asenne elämää kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Aitto-oja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/