University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka oppilaiden sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistajana

Saved in:
Author: Autio, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305201924
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Autio, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on selvittää positiivisen pedagogiikan ja sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen yhteyttä. Tämän yhteyden lisäksi tutkielmassani keskityn myös selvittämään, miten opettaja voi positiivista pedagogiikka hyödyntämällä vahvistaa oppilaiden sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja siinä on hyödynnetty kansainvälisiä ja suomalaisia aineistoja ja kirjallisuutta, joiden luotettavuus on tarkistettu.

Positiivinen pedagogiikka on positiiviseen psykologiaan pohjautuva pedagoginen suuntaus. Positiivisessa pedagogiikassa keskiössä on onnellisuuden, hyvinvoinnin, kukoistuksen ja luonteenvahvuuksien vaaliminen ja opettaminen. Positiivisessa pedagogiikassa arvostetaan sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja myönteisiä ihmissuhteita osana yksilön hyvinvointia ja menestymistä. Keskeisessä roolissa positiivisessa pedagogiikassa on myös emotionaaliset taidot, myönteisten tunteiden vaaliminen ja haastavien tunteiden käsitteleminen. Emotionaaliset taidot nähdään positiivisessa pedagogiikassa myös onnellisuutta ja hyvinvointia lisäävinä.

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat osa yksilön sosioemotionaalista kompetenssia. Näihin taitoihin lukeutuu muun muassa muiden tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, tunteiden hyödyntäminen ongelmanratkaisussa, myönteisten tunteiden ylläpitäminen ja sosiaalisten taitojen hyödyntäminen toimittaessa yhteistyössä muiden kanssa. Sosiaalisilla ja emotionaalisilla taidoilla on suuri merkitys hyväksytyksi tulemisen ja sosiaalisen osallisuuden kokemisen kannalta läpi koko elämän kaaren.

Opettajalla on useita keinoja vahvistaa oppilaiden sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja positiivisen pedagogiikan keinoilla. Tutkielmassani perehdyn näihin keinoihin erityisesti positiivisen psykologian perma-teorian kautta, joka on Martin Seligmanin kehittämä hyvinvointiteoria. Perma-teoria soveltuu hyvin positiivisen pedagogiikan toteuttamisen taustaksi ja mahdollistaa hyvinvoinnin ja sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen vahvistamisen tarkastelun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Autio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/