University of Oulu

Suunnittelijan pätevyysvaatimukset geotekniikassa

Saved in:
Author: Immonen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221929
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Immonen, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tuomela, Anne
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyössä perehdyttiin suunnittelijan pätevyysvaatimuksiin geotekniikassa. Työssä käydään läpi kansallisten suunnittelijan pätevyysvaatimuksien lisäksi Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman kurssitarjonnassa tällä hetkellä olevia kursseja, joita opiskelija voisi hyödyntää pätevyyksiin vaadittavissa teoriaopinnoissa. Pätevyysvaatimuksia verrataan lopuksi vielä Ruotsin tilanteeseen. Tavoitteena on saada tietoa siitä, mitä erityisesti geotekniikassa yleisimpien suunnittelupätevyyksien saavuttaminen vaatii.

Työssä keskitytään viiteen alalla olennaisimpaan pätevyyteen: infrakohteiden pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, betonirakenteiden, teräsrakenteiden ja puurakenteiden suunnittelija. Suunnittelijan pätevyyksille on olemassa vaativuusluokat tavanomainen, vaativa (V ja V+) sekä poikkeuksellisen vaativa, johon tässä työssä keskitytään. Pätevyydet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin erilaisiin asetuksiin ja ohjeisiin. FISE on suomalainen henkilöpätevyyspalvelu, jota kautta henkilöt voivat hakea itselleen soveltuvaa pätevyyttä, jonka FISEn lautakunnat arvioivat heille toimitettavien dokumenttien pohjalta. Pätevyyden toteamisen edellytyksenä on riittävä koulutus ja opintosuoritukset sekä työkokemus.

Poikkeuksellisen vaativia pätevyyksiä haettaessa vaaditaan vähintään 45 opintopistettä kullekin pätevyydelle ominaisia opintoja. Lisäksi pätevyydet vaativat työkokemusta suunnittelusta vähintään 10 vuoden ajalta kyseisen pätevyyden alaisista tehtävistä. Tähän kokemukseen täytyy kuitenkin sisältyä suunnittelutehtäviä vähintään 6 vuoden ajalta vaativan tai vaativa+-luokan tasolta.

Työn kokeellisessa osiossa käytiin läpi tämänhetkinen kurssitarjonta ja opintoja pyrittiin taulukoimaan pätevyysvaatimuksien mukaisesti. Lisäksi selvitettiin Ruotsin tilannetta ja pyrittiin saamaan selville, onko heillä vastaava tapa myöntää suunnittelijoille pätevyyksiä. Ruotsissa pätevällä suunnittelijalla ei vaadita olevan sertifikaatteja eikä muita todisteita, vaan suunnittelijoiden tekemät suunnitelmat käydään läpi kunnan rakennuslautakunnassa. Rakennuslautakunnassa järjestetään tekninen neuvonta, jossa suunnitelmat käydään läpi ja sen pohjalta myönnetään lupa aloittaa rakennustyöt. Haasteena tässä on kuitenkin se, että julkisessa sääntelyssä ei käsitellä laadunvalvonnan tarvetta ja täten kunnan rakennuslautakunnassa olevien henkilöiden ammattitaidolla on suuri merkitys laadunvalvonnassa.

Designer’s competence requirements in geotechnics

Abstract

The bachelors’ thesis subject is designer’s qualifications requirements in geotechnics. The thesis will go through the national design competence requirements as well as the courses currently offered in the University of Oulu’s degree programme in civil engineering, which the applicant for the qualification can use in the theory studies required for the qualifications. At the end of thesis, the qualification requirements are compared with the situation in Sweden. The goal is to gain information about what is required to achieve the most common designer qualifications in geotechnics.

In this thesis we will focus on five most relevant qualifications in the field: infra ground structures designer, ground structures designer, concrete structures designer, steel structures designer and wood structures designer. For the designer’s qualifications, there are categories of complexity: usual, demanding, demanding+ and exceptionally demanding, which is the focus category in this thesis. The qualifications are based on the Land Use and Building Act and various supplementary regulations and instructions. FISE is a Finnish personal qualification service where people can apply for suitable qualifications, which is evaluated by FISE’s boards based on the documents delivered to them. The prerequisite for the ascertaining of qualifications is adequate education and credits as well as work experience.

When applying for exceptionally demanding qualifications, at least 45 credits of studies specific to each qualification. Also, the qualifications require work experience in planning for at least 10 years in the tasks under the relevant qualification. This work experience must include also design tasks for at least 6 years at the demanding or demanding+ class level.

In the experimental part of the work, the current course offering was reviewed, and an effort was made to tabulate the studies in accordance with the qualification requirements. Also, the situation in Sweden was investigated and an effort was made to find out if they have a similar way of awarding qualifications to designers. In Sweden a qualified designer is not required to have certificates or other evidence, but the plans made by designers are reviewed by the municipality’s building board. The building board organizes a technical consultation, where the plans are reviewed and based on that, permission is granted to start construction work. The challenge here is that public regulations do not deal with the need for quality control, and thus the professional skills of the people in the municipality’s building committee play a major role in quality control.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Immonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/