University of Oulu

Opettajuus muutoksessa : katsaus opettajan työtä muokanneisiin ilmiöihin ja niiden synnyttämiin osaamistarpeisiin

Saved in:
Author: Minkkinen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221932
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Minkkinen, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Erinäiset muutokset yhteiskunnassa heijastuvat opettajuuteen sekä opettajan työhön. Kandidaatin tutkielmassani pyrin havainnollistamaan näitä lähivuosien ja- vuosikymmenten aikana tapahtuneita muutoksia, jotka ovat osaltaan muokanneet käsitystä opettajuudesta sekä opettajan työstä. Lisäksi halusin tutkielmassani selvittää, millaista osaamista opettajat tarvitsevat hallitakseen näiden ilmiöiden aiheuttamat muutokset. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä minulla oli kaksi: 1. ”Minkälaiset asiat tai ilmiöt ovat muokanneet käsitystä opettajuudesta sekä opettajan työstä?” ja 2. ”Millaista osaamista opettajat tarvitsevat hallitakseen ilmiöiden aiheuttamat muutokset?”.

Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka sisältää niin integroivan kuin narratiivisen orientaation piirteitä. Tutkielman aineistonkeruu on tapahtunut eri tietokantoja hyödyntäen sekä löydettyjen lähteiden lähdeluetteloihin tutustumalla. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä ovat opettajuuden ja profession käsitteet sekä Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP-malli), jonka osaamisalueita peilaan muutosten aiheuttamiin osaamistarpeisiin.

Tutkielmassani havaitsin, että opettajuutta ja opettajan työtä ovat muokanneet erityisesti oppimisen ja opetuksen muuttuneet käsitykset, kouluissa lisääntynyt moninaisuus sekä opettajan työn laajentuminen kohti erilaisia verkostoja. Oppimisessa ja opetuksessa tapahtuneet muutokset edellyttävät opettajalta kognitiivisia taitoja sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Kouluissa lisääntynyt moninaisuus sekä opettajan työn laajentuminen kohti erilaisia verkostoja puolestaan edellyttävät opettajalta sosiaalisia taitoja, joita opettaja tarvitsee niin moniammatilliseen yhteistyöhön kuin myös ihmisten kohtaamiseen. Tutkimuskirjallisuudessa korostuu myös opettajan työn moraalis-eettisen ulottuvuuden lisääntynyt merkitys. Yhteisenä nimittäjänä näille kaikille muutoksille ovat nk. tulevaisuuden taidot (21st century skills) sekä reflektio. Lisäksi opettajilta vaaditaan irtaantumista joistakin tyypillisesti opettajuuteen liitettävistä piirteistä, kuten opettajan yksintoimimisen perinteestä.

Lähdekirjallisuuden ja aineiston pohjalta olen laatinut kokoavan katsauksen valitusta aiheesta. Tutkimus tarkastelee opettajuutta ja opettajan työtä lähes yksinomaan suomalaisen yhteiskunnan ja koulun konteksteissa. Kandidaatintutkielman laajuudesta johtuen ilmiöiden tarkastelua on rajattu ja pyritty tuomaan esille vain suuret linjat. Koko tutkielman teon ajan on noudatettu hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Minkkinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/