University of Oulu

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus alakoulun seksuaalikasvatuksessa ja oppimateriaaleissa

Saved in:
Author: Anttila, Noora1; Siira, Anna-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221943
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Anttila; A.-S. Siira, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Seksuaalikasvatus on tärkeä ja moniulotteinen osa kaikkea kasvatusta. Se pitää sisällään muun muassa tunne- ja turvataitoja sekä ikätasoista tietoa seksuaalisuudesta, seksistä ja sukupuolesta. Seksuaalikasvatuksen moninaisuus tarkoittaa sitä, että kaikenlaiset ihmiset, identiteetit ja tilanteet otetaan huomioon kasvatuksessa niin, että jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta, tasa-arvoista ja riittävää kasvatusta sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin moninaisuuden huomioonottamista alakoulun seksuaalikasvatuksessa ja asenneilmapiirissä, purkaa vähemmistöjen ja enemmistön välistä me-he-asetelmaa sekä analysoida sitä, millaista representaatiota, kielenkäyttöä ja asenteellisuutta löytyy alakoulun oppimateriaalista seksuaalikasvatuksen teemoista. Tutkimuskysymyksenämme on ”Miten seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus esitetään alakoulun seksuaalikasvatuksessa ja sen oppimateriaaleissa?”.

Tutkielman aineistona on käytetty useita alakoulun oppikirjoja, seksuaalikasvatuksen ammattilaisten teoksia, kasvattajille tarkoitettuja seksuaalikasvatuksen oppaita sekä kvalitatiivisia tutkimuksia sekä Suomesta että ulkomailta. Materiaalien pohjalta tehdyissä havainnoissa korostui seksuaalikasvatuksen hyvinvointia lisäävä merkitys, vähemmistöjen kokema syrjintä tai representaation puute sekä sukupuolinormien ahtaus. Tarkastelussa oli alakoulun oppikirjoja 2000-luvun alusta tähän päivään, ja niissä esille nousi vanhentunut kielenkäyttö sekä heteronormatiivisuus, joka varjostaa seksuaalikasvatusta yleisesti.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että alakoulun seksuaalikasvatuksen sisällöissä on hyvä kehityssuunta, mutta edelleen paljon puutteita representaatiossa ja kielenkäytössä. Opetussuunnitelma linjaa seksuaalikasvatuksen löyhästi, ja vastuu jää liikaa yksittäisten opettajien harteille. Jotta laadukas ja moninaisuuden huomioiva seksuaalikasvatus voi toteutua, tarvitaan järjestelmällistä koulutusta, osaamista sekä motivaatiota näiden teemojen sisällyttämiseksi osaksi koulun arkea ja toimintakulttuuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Anttila; Anna-Sofia Siira, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/