University of Oulu

Valmennussuhteen merkitys lasten ja nuorten sosioemotionaalisten taitojen kehittymiselle

Saved in:
Author: Haapanen, Nanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305221947
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Haapanen, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa syvennyttiin urheiluvalmentajan kasvatukselliseen merkitykseen ja valmennussuhteen vaikutuksiin lasten ja nuorten sosioemotionaalisten taitojen kehittymiselle. Sosioemotionaalisilla taidoilla on osoitettu olevan keskeinen merkitys ihmisten elämänkulun ja sosioekonomisen aseman kannalta. Organisoitu urheilu tavoittaa suuren määrän lapsia ja nuoria, jolloin valmennussuhde voi tarjota erinomaiset edellytykset sosioemotionaalisten taitojen kehittymiselle. Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää valmentajan kasvatuksellinen merkitys ja valmennussuhteen laadun vaikutukset lasten ja nuorten sosioemotionaalisten taitojen kehittymiselle.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena tarkastelemalla aikaisempia tutkimustuloksia valmentaja-urheilija vuorovaikutussuhteesta ja valmentajan luoman kasvatusilmapiirin vaikutuksista sosioemotionaalisten taitojen kehittymiselle. Tulosten perusteella positiiviseen psykologiaan, itsemäärämisteoriaan ja avoimeen vuorovaikutukseen perustuvat valmennustyylit olivat positiivisesti yhteydessä sosioemotionaalisten taitojen kehittymiseen. Valmentajan suoritusta ja lopputulosta korostava valmennustyyli, kontrolloiva vuorovaikutus ja psykologisiin perustarpeisiin turhautuminen olivat negatiivisesti yhteydessä näiden taitojen kehittymiseen. Valmentajien pedagogista osaamista tulisi korostaa ja kehittää, jotta valmennusosaaminen kehittyy kokonaisvaltaisesti kasvatuksellisempaan suuntaan. On kuitenkin huomioitava, että urheilu ei ole ainoa konteksti, jossa kodin ja instituutioiden ulkopuolinen merkityksellinen aikuinen voi vaikuttaa sosioemotionaalisten taitojen kehittymiseen ja urheilun konteksti saattaa tuoda esille erityisiä kasvatuksellisia piirteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nanne Haapanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.