University of Oulu

Mitkä piirteet altistavat yliopisto-opiskelijoita uupumukselle? Kirjallisuuskatsaus opiskelu-uupumuksen taustalla vaikuttaviin persoonallisuuspiirteisiin

Saved in:
Author: Leskelä, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231956
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leskelä, 2023
Publish Date: 2023-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää viiden suuren persoonallisuuspiirteiden mallin mukaisten viiden piirteen yhteyttä opiskelu-uupumukseen ja sen dimensioihin. Aiemman kirjallisuuden pohjalta tutkittiin, onko persoonallisuuspiirteillä yhteys opiskelu-uupumukseen, millaisia nämä mahdolliset yhteydet ovat sekä mitkä piirteet ehkäisevät uupumusta ja mitkä taas suojaavat siltä. Opiskelu-uupumus on voimakkaasti kasvava ilmiö. Se lisää opintojen keskeyttämisen riskiä ja voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta. Persoonalli-suuspiirteiden ja opiskelijoiden uupumuksen yhteyden tutkiminen mahdollistaa uupumuksen tehokkaamman ennaltaehkäisyn ja riskiryhmän tunnistamisen ajoissa.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineisto koostui 13 kansainvälisestä ja vertaisarvioidusta tutkimuksesta. Aineiston analyysi toteutettiin teorialähtöisesti viiden suuren persoonallisuuspiirteen mallin ja Maslachin työuupumuksen mallista johdetun opiskelu-uupumuksen teorian mukaisesti.

Tutkielman aineiston analyysi osoitti, että persoonallisuuden piirteillä on suuri merkitys opiskelu-uupumuksen ennustamisessa. Tutkimuksessa havaittiin, että neuroottisuus on positiivisesti yhteydessä opiskelu-uupumukseen, kun taas muut piirteet eli ekstroversio, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus ovat negatiivisesti yhteydessä opiskelu-uupumukseen. Korkea neuroottisuus sekä matala ekstroversio, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus ovat riskitekijöitä opiskelijan uupumukselle. Matala neuroottisuus ja korkea ekstroversio, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus taas suojaavat uupumukselta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uupumuksen ennaltaehkäisyssä. Esimerkiksi stressitekijöiden vähentäminen ja persoonallisuuspiirteiden kehittäminen auttavat suojautumaan uupumukselta. Aineiston rajallinen koko oli yksi tutkielman luotettavuutta rajoittava tekijä. Jatkotutkimusta tarvittaisiin erityisesti siitä, miten tuloksia suojaavista ja altistavista piirteistä voitaisiin käytännössä hyödyntää uupumuksen ennaltaehkäisyssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Leskelä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/