University of Oulu

Teräskonvertteri, mittaukset ja mallit

Saved in:
Author: Hiltunen, Samuel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231957
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hiltunen, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ruuska, Jari
Sorsa, Aki
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen avulla tutustua teräskonvertteriin ja esitellä teräskonvertteriprosessin mittausmenetelmiä sekä mittaustulosten hyödyntämistä mallinnuksessa. Työssä on keskitytty erityisesti yhdistelmäpuhalluskonverttereihin sekä käytetty esimerkkinä LD-KG-konvertteria. Prosessimallit on jaettu dynaamisiin ja staattisiin malleihin sekä niiden toimintaperiaatteita ja hyödyntämistä teräskonvertterissa on selvitetty. Työssä myös etsitään ja vertaillaan erilaisia mahdollisuuksia epäsuorille ja suorille mittauksille. Konvertterissa vallitsee erittäin haastavat olosuhteet, jotka vaikeuttavat suorien mittauksien suorittamista.

Steel converter and its measurements and models

Abstract

The aim of the thesis is to make a literature review on the steel converter and to present the measurement methods of the steel converter process and the utilization of the measurement results in modelling. The work has focused especially on combination blowing converters and used the LD-KG converter as an example. The process models are divided into dynamic and static models, and their operating principles and utilization in the steel converter have been explained. The thesis also looks for and compares different possibilities for indirect and direct measurements. The converter has very challenging conditions, which makes direct measurements very challenging.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuel Hiltunen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/