University of Oulu

Vanhemmuustyylien vaikutus lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen

Saved in:
Author: Näpänkangas, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231972
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Näpänkangas, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää miten vanhemmuustyylit vaikuttavat lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen ja nouseeko jokin tietty tyyli merkittävimmäksi sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta. Vanhemmuustyylit on jaettu tutkimuksessa demokraattiseen, autoritaariseen, laiminlyövään ja hemmottelevaan. Vanhemmilla ja perheen vuorovaikutusmalleilla on keskeinen merkitys lapsen sosiaalisten taitojen omaksumisessa. Vanhemmuustyylejä tutkimalla on tarkoitus saada laajempi kuva vanhemmuuden yhteydestä sosiaalisten taitojen kehitykseen kuin tarkastelemalla pelkästään tiettyjä kasvatuskäytänteitä.

Tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja aineisto koostuu 11 tieteellisestä tutkimuksesta, joista kaksi on suomalaista ja 9 kansainvälistä tutkimusta. Tutkimuksessa huomattiin, että vanhemmuustyyleillä on vaikutusta lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen. Demokraattinen vanhemmuustyyli oli merkittävin lapsen sosiaalisten taitojen kannalta ja se oli myös käytetyin vanhempien keskuudessa. Sen todettiin olevan yhteydessä positiivisesti lapsen sosiaalisten taitojen kehitykseen. Autoritaarisen vanhemmuustyylin vaikutukset olivat puolestaan ristiriitaisia.

Tutkielman rajoituksena voidaan todeta suomalaisten tutkimusten puute, sillä sosiaaliset taidot ja vanhemmuustyylit ovat vahvasti sidoksissa kulttuuriin ja elinympäristöihin. Vanhemmuustyylejä tutkiessa ongelmaksi voi koitua vanhemmuustyyleihin jaottelu. Voi olla, että vanhemmilla ei ole johdonmukaista tyyliä kasvattaa lasta vaan käytös vaihtelee tilanteiden mukaan. Vanhemmat eivät siis välttämättä asetu selvästi minkään vanhemmuustyylin alle tai voivat omaksua eri tyylejä yhdessä. Jatkossa olisi tärkeää keskittyä vanhemmuustyylien ulottuvuuksiin, jolloin saadaan tarkempaa tietoa siitä, mitkä asiat ovat vaikuttamassa vanhemmuustyylien sisällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Näpänkangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/