University of Oulu

Mikä merkitys ystävyysuhteilla on Asperger-lapselle?

Saved in:
Author: Hautajärvi, Hilja-Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231975
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-I. Hautajärvi, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tutkielmassa Aspergerin oireyhtymän sosiaalisten ja vuorovaikutuksellisten haasteiden vaikutusta ystävyyssuhteiden muodostukseen ja ylläpitoon. Lisäksi tutkin ystävyyssuhteiden merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa käsittelen ensin laajasti Aspergerin oireyhtymää ja sen jälkeen siirryn sosioemotionaaliseen kompetenssiin, vertaissuhteisiin sekä lopuksi ystävyyssuhteisiin. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä ymmärrystä Aspergerin oireyhtymää kohtaan ja etenkin tuoda tietoon siihen liittyviä sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia haasteista. Lisäksi haluan lisätä tietoa ystävyyssuhteiden merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Aspergerin oireyhtymä on neuropsykiatrinen kehityshäiriö, joka kuuluu autismikirjon häiriöihin. Tyypillisiä Aspergerin oireyhtymään kuuluvia oireita ovat suuret vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, yksipuoliset ja kapea-alaiset kiinnostuksen kohteet, pakonomaiset rutiinit, puheen ja kielen ongelmat, ongelmat ei-sanallisessa kommunikaatiossa, sosiaalinen eristäytyneisyys ja motorinen kömpelyys. Tarkastelen kuitenkin tutkielmassa vain sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä Aspergerin oireyhtymän haasteita ja sitä, miten ne vaikuttavat lapsen kykyyn muodostaa ystävyyssuhteita.

Ystävyyssuhteilla on valtava vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä kasvuun ja kehitykseen. Ystävyyssuhteissa lapsi oppii monia merkittäviä taitoja, kuten emootioiden säätelyä ja jakamista, erilaisia sosiaalisia taitoja sekä muun muassa läheisyyttä ja luottamusta. Lisäksi ystävyyssuhteilla on monia suojaavia tekijöitä. Ystävyyssuhteet suojaavatkin lasta muun muassa kiusaamiselta ja yksinäisyydeltä.

The importance of friendships for a child with Asperger’s syndrome

Abstract

In this thesis, I examine the impact of the social and interactional challenges of Asperger syndrome on the formation and maintenance of friendships. I will also examine the role of friendships in the child’s growth and development. The thesis takes the form of a descriptive literature review, in which I first discuss Asperger syndrome in broad terms and then move on to socioemotional competence, peer relationships and finally friendships. The aim of the thesis is to increase awareness and understanding of Asperger syndrome and, in particular, to raise awareness of the social and interpersonal challenges associated with it. I also want to increase my knowledge about the importance of friendships for the child’s growth and development.

Asperger syndrome is a neuropsychiatric developmental disorder that belongs to the autism spectrum disorders. Typical symptoms of Asperger syndrome include severe difficulties in social interaction, one-sided and narrow interests, obsessive routines, speech and language problems, problems with non-verbal communication, social isolation and motor clumsiness. However, in this thesis I will only look at the challenges of Asperger syndrome related to social interaction and how they affect the child’s ability to form friendships.

Friendships have a huge impact on a child’s overall wellbeing, growth and development. Through friendships, children learn many important skills such as emotion regulation and sharing, a range of social skills, intimacy and trust, among others. In addition, friendships have many protective factors. Indeed, friendships protect children from bullying and loneliness, among other things.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilja-Iiris Hautajärvi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/