University of Oulu

Kiusaamisella on monenlaisia vaikutuksia kiusatun hyvinvointiin : eri tahojen merkitys kiusaamisen ehkäisemisessä

Saved in:
Author: Haapalehto, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231976
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Haapalehto, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Kiusaamisella on monenlaisia vaikutuksia kiusatun oppilaan hyvinvointiin. Kiusaamisen on todettu olevan yhteydessä muun muassa alhaiseen itsetuntoon, ahdistukseen, masennukseen, somaattisiin oireisiin ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Sillä voi olla vaikutuksia myös lapsen myöhempään elämään, sillä se voi aiheuttaa ongelmia ihmissuhteisiin esimerkiksi luottamuspulan myötä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kiusaamisen vaikutuksia niin psyykkisellä, fyysisellä kuin sosiaalisella tasolla.

Kiusaaminen on ilmiö, jossa toistuu neljä erilaista piirrettä. Nämä piirteet ovat 1) toistuvuus, 2) vallan väärinkäyttö, 3) tietoisuus ja 4) ryhmäilmiö. Kiusaamisella on useita eri muotoja, ja se voi olla esimerkiksi sanallista, fyysistä, kohdistua uhrin omaisuuteen tai tapahtua Internetissä. Kiusaamisprosessissa oppilaiden välillä korostuvat erilaiset roolit, joiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta kiusaamista osataan ehkäistä kokonaisvaltaisesti. Kiusaamisen ehkäisyssä olennaista olisikin kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan ja vaikuttaa koko ryhmän toimintaan.

Kiusaaminen on osattava tunnistaa, jotta siihen voidaan puuttua. Koko kouluyhteisö, johon lasketaan mukaan myös lasten vanhemmat, voi osaltaan vaikuttaa kiusaamisen vastaisten asenteiden luomisessa ja auttaa sen ehkäisyssä. Jokaisella on vastuu kantaa kortensa kekoon kouluhyvinvoinnin ja -turvallisuuden hyväksi.

Bullying has many effects on the wellbeing of the bullied student : the importance of the different parties in preventing bullying

Abstract

Bullying has many effects on the wellbeing of the bullied student. Bullying has been found to be connected to low self-esteem, anxiety, depression, somatic symptoms, and suicidal thoughts among other things. It can also have an impact on the child’s adult life, as it can cause problems in relationships, for example a lack of trust in other people. This bachelor’s thesis examines the effects of bullying on a psychological, physical, and social level.

Bullying is a phenomenon that repeats four different features. These features are 1) repetitiveness, 2) abuse of power, 3) consciousness, and 4) occurs in a group. Bullying takes many different forms, and it can be verbal, physical, targeting the victim’s property or taking place on the Internet. In the bullying process, different roles between student are emphasized, which is significant to understand in order to know how to prevent bullying comprehensively. In the prevention of bullying, it would be essential to pay attention to group dynamics and influence the activities of the entire group.

To deal with bullying, people must know how to recognize it. The entire school community, including children’s parents, can help creating the anti-bullying attitudes and help prevent bullying. Everyone has a responsibility to take care of school wellbeing and school safety.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Haapalehto, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/