University of Oulu

Sosiaalinen kompetenssi ja sisarussuhteiden rooli sen kehityksessä

Saved in:
Author: Niskanen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231977
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Niskanen, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Silvola, Anni
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sosiaalisen kompetenssin laaja käsite ymmärretään, ja millainen rooli sisarussuhteilla on lapsen sosiaalisen kompetenssin kehityksessä. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on luoda ilmiötä kuvaava yleiskatsaus. Sosiaalisen kompetenssin kehitystä on usein käsitelty kodin, vanhempien, koulun tai ikätovereiden kontekstissa. Sisarussuhteiden näkökulma lasten sosiaalisen kompetenssin kehityksessäon kuitenkin saanut huomattavasti vähemmän huomiota.

Sosiaalinen kompetenssi on moniulotteinen ja laaja kokonaisuus, jolle ei ole yhtä yleispätevää määritelmää. Sosiaalisesti kompetenttia toimintaa kuvastaa kuitenkin sosiaalisesti, emotionaalisesti ja sosiokognitiivisesti taitava toiminta, joka on sosiaalisesti hyväksyttävää ja jolla on myönteisiä sosiaalisia seurauksia. Sosiaalinen kompetenssi voidaan mieltää yksilön tehokkuudeksi sosiaalisissa tilanteissa ja se muodostuu useista erilaisista taidoista ja osa-alueista, jotka näyttäytyvät sosiaalisissa ja vuorovaikutuksellisissa tilanteissa.

Tutkimukset sisarussuhteista ja niiden vaikutuksesta lapsen sosiaaliseen kehitykseen eivät ole kovinkaan yksimielisiä. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että sisarukset voivat edesauttaa lapsen sosiaalisen kompetenssin kehitystä. Ainoat lapset osoittavat heikompaa sosiaalista kompetenssia suhteessa sisaruksia omaaviin lapsiin. Yksi merkittävä tekijä on erityisesti sisarussuhteen laatu. Erityisesti sisarussuhteen lämpö, läheisyys ja siinä esiintyvä konfliktisuus ovat osoittautuneet sellaisiksi tekijöiksi, jotka voivat olla merkittävässä roolissa lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta. Nämä sisarussuhteen laadulliset tekijät muodostavat jatkotutkimusten kannalta mielenkiintoisen näkökulman, kun ajatellaan lasten sosiaalista kehitystä.

Jotta sisarussuhteiden merkityksestä lapsen sosiaalisen kompetenssin kehityksen kannalta voitaisiin johtaa yleistettäviä johtopäätöksiä, aihe vaatii vielä entistä kattavampaa tutkimusnäyttöä. Sisarussuhteisiin liittyy useita sellaisia tekijöitä, joita voi olla tarpeellista tutkia aiheen kannalta tarkemmin. Tutkielma tarjoaa kuitenkin teoreettista pohjaa erityisesti lapsen sosiaalisen kehityksen ymmärtämiseksi ja sitä voidaan hyödyntää kasvatuspsykologian tutkimuskentällä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Niskanen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.