University of Oulu

Käyttäytymisterapian vaikuttavuus hoitomuotona nuorten ADHD-oireisiin

Saved in:
Author: Autio, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305231978
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Autio, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Silvola, Anni
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkasteltiin kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikuttavuutta nuorten ADHD-oireisiin. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena tutustumalla aiheesta tehtyihin keskeisimpiin tutkimuksiin. Kiinnostus tutkimuskentällä tutkielman aiheeseen on herännyt vasta lähivuosien aikana. Tuoreiden tutkimusten valossa tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko kognitiivisella käyttäytymisterapialla vaikutusta nuorten ADHD-oireisiin. Tarkoituksena oli samalla lisätä ymmärrystä ADHD:sta ja sen psykososiaalisista hoitokeinoista.

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on kehityksellinen oireyhtymä, jonka ydinoireisiin kuuluvat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADHD heikentää toimintakykyä ja sen oireet ovat pitkäkestoisia. Kognitiivinen käyttäytymisterapia toimii yleiskäsitteenä kaikille psykoterapeuttisille menetelmille, joiden tavoitteena on kognitiivisia prosesseja muokkaamalla vähentää psyykkistä kärsimystä ja haitallista käyttäytymistä. Nuorten ADHD-oireiden hoitoon kuuluvassa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa työstettäviä kohteita ovat itsesäätely, sosiaalisten tilanteiden ongelmanratkaisu ja sosiaaliset taidot, oman toiminnan arviointi ja säätely sekä ADHD:n ydinoireiden hallinta.

Tutkielmaan valikoituneiden tutkimusten tulosten perusteella voidaan päätellä, että kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta voi olla joidenkin ADHD-oireisten nuorten hoidossa hyötyä. Tutkimuksissa todettiin kognitiivisen käyttäytymisterapian madaltavan nuorten tarvetta ADHD-lääkitykselle, parantavan heidän suoriutumistansa koulussa sekä vähentävän heidän kokemiaan ahdistus- ja masennusoireita. Erityisesti nuorten vanhemmat ja opettajat, mutta myös nuoret itse ilmoittivat tarkkaamattomuusoireiden vähentyneen. Kaikissa tutkimuksissa kognitiivisella käyttäytymisterapialla ei kuitenkaan todettu tilastollisesti merkittävää vaikutusta oireistoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Autio, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.