University of Oulu

ADHD-oppilaan sosioemotionaalisen kompetenssin ja vertaissuhteiden tukeminen inklusiivisessa oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Jokelainen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305241988
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jokelainen, 2023
Publish Date: 2023-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pönkkö, Virpi
Mainio, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni keskittyy inkluusioon ADHD-oppilaiden sosioemotionaalisen kompetenssin ja vertaissuhteiden näkökulmasta. Tutkielmassani perehdyn siihen, millaisia vaikutuksia inklusiivisella oppimisympäristöllä on ADHD-oppilaiden sosioemotionaaliseen kompetenssiin ja vertaissuhteisiin ja kuinka näitä asioita voidaan tukea inklusiivisessa luokassa. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin ja tyypiltään se on integroiva kirjallisuuskatsaus.

Tutkielman teoreettinen viitekehys sisältää perustietoa tutkielman kolmesta pääteemasta eli inkluusiosta, ADHD:stä sekä sosioemotionaalisesta kompetenssista ja vertaissuhteista. Näiden perustietojen pohjalta yhdistelen saatua informaatiota, käsittelen käsitteiden välisiä suhteita ja tuon mukaan informaatiota myös uusista tutkimuksista. Lähteinä tutkielmassa käytän vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimuksia ja kirjoja. Tutkielman loppuosassa tuon mukaan muutamia aiheeseen liittyviä uutisia, jotta tutkielman ajankohtaisuus ja näin myös sen merkitys tieteenalalle korostuu. Samalla käyn läpi tutkielman keskeisiä tuloksia, sen sovellettavuutta käytäntöön, sen eettisyyttä ja objektiivisuutta sekä mahdollisia jatkotutkimusideoita.

Tutkimusongelma on syntynyt inkluusion yleistymisen ja siihen liittyvän kritiikin kasvamisen seurauksena. Lisäksi ADHD-diagnoosien lisääntyminen ja sosioemotionaalisen kompetenssin tärkeys olivat tekijöitä, jotka ohjasivat minua kohti valitsemaani näkökulmaa. Tutkielmassa kävi ilmi, että ADHD-oppilaiden sosioemotionaalinen kompetenssi ja vertaissuhteet kehittyvät inklusiivisessa oppimisympäristössä hyvin, mikäli oppilaille tarjotaan oikeanlaisia tukitoimia ja ryhmäkoot ovat sopivia. Lisäksi inklusiivinen oppimisympäristö vahvistaa tuen tarpeessa olevan oppilaan osallisuutta. Resurssien vähyys ja siitä seuraava tuen puute sekä liian suuret ryhmäkoot voivat kuitenkin viedä pohjan koko inkluusioperiaatteelta, minkä vuoksi näihin asioihin tulee kiinnittää huomiota myös oman tutkimusongelmani kannalta.

Kandidaatintyö on toteutettu tiedekunnan eettisiä periaatteita noudattaen. Lähteitä on etsitty monipuolisesti eri tietokannoista ja lähdekirjallisuus on pääosin melko tuoretta. Tutkielman teossa olen pyrkinyt olemaan mahdollisimman kriittinen ja objektiivinen. Täyttä objektiivisuutta tutkijan on kuitenkin mahdotonta saavuttaa, joten kehotankin myös tämän tutkielman lukijaa tarkastelemaan tekstiä kriittisin silmin. Olen kuitenkin sisällyttänyt tutkielmaan useita eri näkökulmista aihetta tarkastelevia tutkimuksia, mikä monipuolistaa tämän tutkielman näkökulmaa huomattavasti.

Supporting ADHD students’ socio-emotional competence and peer relationships in an inclusive learning environment

Abstract

My thesis focuses on inclusion from the perspective of socio-emotional competence and peer relationships of ADHD students. In my thesis, I explore the effects of an inclusive learning environment on the socio-emotional competence and peer relationships of ADHD students and how these issues can be supported in an inclusive classroom. The thesis is conducted through qualitative research and is an integrative literature review.

The theoretical framework of the thesis includes basic information on the three main themes of the thesis, namely inclusion, ADHD and socio-emotional competence and peer relations. Based on this basic information, I will synthesize the information obtained, discuss the relationships between the concepts and bring in information from recent studies. As sources in the thesis, I use peer-reviewed articles, studies, and books. In the final part of the thesis, I will include some news related to the subject to highlight its topicality and thus its relevance to the discipline. I will also discuss the main findings of the thesis, its applicability in practice, its ethical and objective nature, and possible ideas for further research.

The research problem has arisen because of the increasing prevalence of inclusion and the growing criticism of it. In addition, the increase in ADHD diagnoses and the importance of socio-emotional competence were factors that guided me towards my chosen perspective. The thesis showed that socio-emotional competence and peer relationships of ADHD students develop well in an inclusive learning environment, provided that the students are provided with the right kind of support and group sizes are appropriate. In addition, an inclusive learning environment strengthens the inclusion of pupils in need of support. However, the lack of resources and the resulting lack of support and excessive group sizes can undermine the whole principle of inclusion, which is why these issues also need to be considered in my research problem.

The thesis was carried out in accordance with the ethical principles of the faculty. Sources have been sought from a wide range of databases and the literature is mainly quite recent. I have tried to be as critical and objective as possible. However, it is impossible for a researcher to be completely objective, so I would also urge the reader of this thesis to examine the text with a critical eye. I have, however, included several studies that examine the subject from different perspectives, which adds considerable diversity to the perspective of this thesis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Jokelainen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.