University of Oulu

Tunkkainen eliittiyliopisto vai modernin tieteen airut? Humboldtilainen sivistysyliopistoihanne Oulun, Kuopion ja Joensuun yliopistojen rehtorien avajaispuheissa 1959–1989

Saved in:
Author: Kalliokoski, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305241992
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kalliokoski, 2023
Publish Date: 2023-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Enbuske, Matti
Salo, Matti
Reviewer: Enbuske, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työssä tarkastellaan humboldtilaisen sivistysyliopistoihanteen roolia osana suomalaista yliopistoaatetta vuosina 1959–1989. Tutkimusaihe linkittyy osaksi laajempaa länsimäisen yliopiston historiaa. Pääasiallisena tutkimusaineistona ovat kolmen ajanjakson aikana toimineen suomalaisen yliopiston, Oulun, Kuopion ja Joensuun yliopistojen, rehtorien lukuvuoden avajaispuheet.

Tarkasteluvuosina suomalainen yliopisto- ja korkeakoulumaailma eli murroskautta, johon liittyivät esimerkiksi alueellinen korkeakoulupolitiikka, massayliopistokehitys, 1970-luvun vaihteen opiskelijaradikalismi ja vuoden 1978 tutkinnonuudistus. Tarkastellut korkeakoulut olivat osin alueellisen korkeakoulupolitiikan tuotoksia, niin kutsuttuja maakuntayliopistoja. Rehtorien retoriikka heijastaa näitä muutoksia, ja professorikunnan suhtautumista niihin.

Tutkimus on metodologialtaan käsitehistoriallinen. Tutkielmassa tuodaan esiin ilmaisujen kuten ”sivistysyliopisto” eri konteksteissa saamat vaihtelevat merkitykset. Sivistysyliopistoihanteeseen on tyypillisesti liitetty ajatus tutkimuksen ja opetuksen keskinäisestä yhteydestä ja vapaudesta, mutta tutkielmassa tuodaan esiin myös käsitteen monitulkintaisuus. Samoin tuodaan esille Wilhelm von Humboldtin ajattelua ja toimintaa. Tämä laajemman kontekstin tarkastelu toimii pohjustuksena puheiden analyysille.

Tutkimusaineistossa sivistysyliopiston lähikäsitteet nousevat merkittävällä tavalla esiin retorisena keinona vuonna 1980, ja niitä käytetään puheissa aktiivisesti läpi 1980-luvun. Tarkastelu tukee tältä osin ajatusta, että humboldtilainen sivistysyliopiston käsitteet ovat nousseet keskeiseksi osaksi suomalaista yliopistokeskustelua tuona aikana. Ääripäinä käsitteille puheissa annetuista merkityssisällöistä ovat mielikuvat aikansa eläneestä ”eliittiyliopistosta”, sekä idealisoivat mielikuvat tieteellisen yliopiston ihannekuvasta.

Poikkeuksena mainittuun trendiin on yksittäinen maininta ”Humboldtin yliopistosta” puheessa vuodelta 1961. Tämän maininnan merkitystä pohditaan tutkielmassa. Tutkielmassa päädytään ehdottamaan, että yliopistoaatteen historiassa voidaan tehdä jako idealisoivaan, ”puhtaaseen”, ja realistisempaan ”historioivaan” muotoon humboldtilaisesta sivistysyliopistoihanteesta. Tutkielmassa pohditaan, missä määrin aikana ennen 1960-lukua voidaan puhua sivistysyliopistoihanteesta osana yliopistoaatetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kalliokoski, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/