University of Oulu

Noviisiopettajien kokemuksia luokanopettajakoulutuksen antamista valmiuksista opettajan työhön ja valmiuksien näkymisestä omassa opettajan työssään

Saved in:
Author: Oikarinen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305251993
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Oikarinen, 2023
Publish Date: 2023-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksesta valmistuneiden noviisiopettajien kokemuksia koulutuksen antamista valmiuksista opettajan työhön. Opettajan työ nähdään vaativana ammattina, jonka tiedetään vaativan laaja-alaista osaamista. Opettajankoulutus saa kuitenkin jopa vuosikymmenestä toiseen kritiikkiä siitä, että se ei anna riittävästi opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Tämä synnyttää opettajankoulutuksen ja työelämän välille kuilun, joka haastaa noviisiopettajia työelämään siirryttäessä.

Aikaisempien tutkimusten perusteella opettajankoulutus antaa valmiuksia opettajan perustehtävään eli opetustyöhön ja esimerkiksi aineenhallinta sekä pedagogiset taidot vahvistuvat koulutuksen aikana. Puutteellisiksi jäävät puolestaan ne valmiudet, joita tarvitaan opetuksen ulkopuolisissa työtehtävissä. Opettajan lisääntynyt vastuu ja heterogeeniset opetusryhmät vaativat kuitenkin entistä enemmän opetuksen ulkopuolisten asioiden hallintaa. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, minkälaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia noviisiopettajat kokevat saaneensa ja mitkä valmiudet ovat mahdollisesti jääneet puuttumaan Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksesta. Lisäksi halutaan selvittää, kuinka saadut valmiudet tai niiden puute näkyvät noviisiopettajien työssä.

Tutkimusta ohjaa fenomenologinen tutkimusote. Aineisto kerättiin keväällä 2023 avoimia kysymyksiä sisältävällä sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkielmaan osallistui yhteensä 19 Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksesta valmistunutta noviisiopettajaa, joilla oli työkokemusta perusopetuksen opetustehtävistä alle 3 vuotta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tuloksista kävi ilmi, että noviisiopettajat kokivat Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen antavan valmiuksia erityisesti opetustyöhön. Osa koki saaneensa valmiuksia myös ammatilliseen kehittymiseen. Luokanopettajakoulutuksesta saadut opettajan työssä tarvittavat valmiudet näkyivät noviisiopettajien kokemusten mukaan heidän työssään niin, että ne tukivat ja helpottivat erityisesti opetustyöhön liittyviä asioita, kuten opetuksen suunnittelua, järjestämistä sekä toteutusta ja he pystyivät hyödyntämään koulutuksessa oppimaansa suoraan työssään, joka myös monipuolisti opetusta. Noviisiopettajien kokemusten mukaan puuttumaan jäivät erityisesti valmiudet, joita tarvitaan opetuksen ulkopuolisissa asioissa. Osa koki myös opetukseen liittyvissä valmiuksissa joitain puutteita. Luokanopettajakoulutuksesta puuttuneet opettajan työssä tarvittavat valmiudet näkyivät noviisiopettajien kokemusten mukaan heidän työssään työn kuormittavuutena, kielteisinä kokemuksina omasta osaamisestaan sekä työnkuvan epäselvyytenä, joka näkyi edelleen asioiden opettelemisena itsenäisesti tai turvautumisena kollegoiden apuun. Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisemman aiheesta tehdyn tutkimuksen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Oikarinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/