University of Oulu

Opettajaopiskelijoiden kokemuksia tuesta ja yksilöllisistä järjestelyistä opetusharjoitteluissa

Saved in:
Author: Peltola, Taimi1; Rahko, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305251997
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Peltola; H. Rahko, 2023
Publish Date: 2023-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Keränen, Virve
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Korkeakouluissa opiskelevien opiskelijoiden joukko on moninainen, ja heillä esiintyy yksilöllisiä tuen tarpeita. Opetusharjoittelut ovat olennainen osa opettajaksi opiskelevien opintoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa opiskelijoiden kokemusten kautta, millä tavalla heitä tuetaan opetusharjoitteluiden aikana, ja miten heidän mielestään opetusharjoitteluiden tukitoimia tulisi kehittää.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään korkeakoulujen saavutettavuutta ja sen toteutumista. Korkeakoulujen fyysisen saavutettavuuden koetaan yleisesti toteutuvan hyvin, mutta kehitettävää on erityisesti sosiaalisiin ja psyykkisiin ulottuvuuksiin liittyvissä seikoissa. Teoriaosuudessa käsitellään myös opiskelijoiden yleisimpiä tuen tarpeita, niiden taustatekijöitä sekä korkeakoulujen tarjoamista tukimuodoista.

Pro gradu -tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella luokanopettajaopiskelijoilta sekä erityispedagogiikan opiskelijoilta. Aineisto koostuu 34 vastauksesta, ja opiskelijat ovat Oulun yliopistossa opiskelevia tai jo valmistuneita. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tukitoimien järjestyminen opetusharjoitteluissa on epäjohdonmukaista. Lisäksi opiskelijat kokevat, että tukitoimista opetusharjoitteluissa ei tarpeeksi aktiivisesti kerrota heille, tuen saaminen on riippuvaista opiskelijan omasta aktiivisuudesta sekä harjoitteluohjaajan suhtautumisesta tuen tarpeeseen. Opiskelijat toivoisivat, että tukitoimista tiedottamista ja opiskelijoiden ohjaamista kehitettäisiin sekä tukea tarjottaisiin aktiivisemmin. Lisäksi asenneilmapiirin toivottaisiin muuttuvan ymmärtäväisemmäksi aikuisten tuen tarpeita kohtaan.

Tämän tutkimuksen tuloksissa esiintyy yhteneviä teemoja aiempien tutkimusten kanssa. Erityisesti kehitettävää on tukimuotojen tiedottamisessa. Tämä on noussut myös aiemmissa tutkimuksissa esille koko korkeakoulujen saavutettavuuden suhteen. Opetusharjoitteluiden kehittäminen on ajankohtaista, ja siihen liittyvää tutkimusta olisi perusteltua jatkaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taimi Peltola; Hanna Rahko, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.