University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan työn muutos vuosien 2013 ja 2022 Opettaja-lehdissä

Saved in:
Author: Luoma, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305252000
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Luoma, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Juutinen, Jaana
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on syventyä Opettaja-lehden artikkeleihin liittyen varhaiskasvatuksen opettajan työhön vuosina 2013 ja 2022. Tutkielmassa vertaillaan muutoksia varhaiskasvatuksen opettajan työssä vuosina 2013 ja 2022.

Varhaiskasvatuksella on yhteiskunnallinen merkitys lasten tulevaisuuden taitojen kehittymisen kannalta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla tuetaan lasten hyvinvointia, kasvua, kehitystä sekä oppimista. Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla ehkäistään yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja luodaan oppimisen pohjaa varhaislapsuudesta lähtien. Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatuksen opettajan keskeisimpiä työtehtäviä on toimia tiiminsä pedagogisena johtajana sekä kokonaisvaltainen vastuu lapsiryhmästä, toiminnan suunnittelusta, tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Keskeisimpiä muutoksia ovat olleet käsitteiden muutokset, kun päivähoidosta on siirrytty varhaiskasvatukseen ja lastentarhanopettajien ammattinimike on muuttunut varhaiskasvatuksen opettajiksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään ammattilehdessä esiintyviin muutoksiin varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Ammattiliiton lehdet eivät ole olleet paljon esillä varhaiskasvatuksen tutkimuksissa, joten tässä tutkielmassa nostetaan tarkasteluun ammattiliiton näkökulmaa varhaiskasvatuksen muutoksiin.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat varhaiskasvatus, johon on liitetty myös varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen käsitteet. Toisena teoreettisena käsitteenä on varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatuksen opettajan työ -luvussa kuvataan myös muu varhaiskasvatuksen henkilöstö, SAK-aika, työn haasteet ja kuormittavuus sekä varhaiskasvatuksen opettajien koulutus yliopistossa.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa käytän valmiina aineistona Opettaja-lehden artikkeleita koskien varhaiskasvatusta vuosina 2013 ja 2022. Varhaiskasvatusta käsitteleviä artikkeleita oli yhteensä 49 vuosilta 2013 ja 2022. Aineistoni olen analysoinut sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulosten mukaan vuosien 2013 ja 2022 Opettaja-lehdissä teemat varhaiskasvatuksen ympärillä ovat pysyneet hyvin samankaltaisina. Vuonna 2022 varhaiskasvatuksen haasteista puhutaan rohkeammin ja lehdessä nostetaan enemmän esiin asioita, joihin opettajat kaipaavat muutoksia. Kuitenkin nämä alan haasteet ovat olleet samoja ja esillä jo vuonna 2013. Päivähoidon muuttuessa varhaiskasvatukseksi on varhaiskasvatuksen arvostus noussut. Varhaiskasvatuksen korostaminen myös ammattinimikkeissä on nostanut varhaiskasvatusta osaksi elinikäistä oppimisen polkua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Luoma, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/