University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia toiminnallisuudesta alakoulussa

Saved in:
Author: Hannila, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305252006
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hannila, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Toiminnalliset opetusmenetelmät yleistyvät jatkuvasti suomalaisissa alakouluissa. Koulut pyrkivät yhä enemmän lisäämään oppilaiden osallisuutta koulupäivien aikana. Toiminnallisessa opetuksessa korostuvat oppilaan oma aktiivisuus, monipuoliset työskentelytavat sekä konkreettisuus. Näiden avulla luodaan yhteys oppilaan omien kokemuksien sekä uuden opittavan asian välille.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisesta opetuksesta alakoulussa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä luokanopettajaa talvella 2023. Aineisto analysoitiin hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tulosten perusteella luokanopettajat määrittelivät toiminnallisuuden koostuvan liikkeestä ja monipuolisista työtavoista. Toiminnallisuuden koettiin pääasiassa motivoivan oppilaita, sillä se synnyttää mielenkiintoa ja innostusta opiskeltavaan asiaan. Lisäksi sen koettiin kehittävän monipuolisesti oppilaan eri taitoja ja ominaisuuksia kuten itseohjautuvuutta, työskentelytaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä resilienssiä. Oppilaan aktiivista roolia korostettiin, jolloin opettajan roolin kuvattiin olevan enemmän taka-alalla tapahtuvaksi ohjaamiseksi. Jokainen haastatteluun osallistuneista toteutti toiminnallisuutta vähintään kerran viikossa opetuksessaan. Työtapoja, työvälineitä ja oppimisympäristöjä hyödynnettiin monipuolisesti. Työtapoina korostuivat leikillisyys, pelit sekä taito- ja taideaineiden integroiminen opetukseen. Jokainen haastateltavista koki, että toiminnallisuus sopii jokaiseen oppiaineeseen. Lisäksi he kokivat toiminnallisuuden hyödyntämisen opetuksessa positiivisena oppimista edistävänä asiana.

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että toiminnallisuus tukee oppimista sekä motivoi oppilaita. Lisäksi aiemmista tutkimuksista käy ilmi, että toiminnallisuus kehittää useita oppilaalle hyödyllisiä ominaisuuksia ja taitoja kuten itseohjautuvuutta ja vuorovaikutustaitoja. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla on myös yhteyksiä opetussuunnitelmaan, jossa korostetaan oppilaiden aktiivisuutta sekä fyysisyyden että osallisuuden kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Hannila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/