University of Oulu

Liito-oravan (Pteromys volans) esiintyminen ja suojelu Suomessa

Saved in:
Author: Heikkinen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305262015
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Heikkinen, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Eliölajien uhanalaisuus on keskeinen puheenaihe maailmanlaajuisesti. Uhanalaisilla lajeilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuudessa, jonka suojelu nähdään merkittävänä tavoitteena. Liito-orava (Pteromys volans) on uhanalaistumisensa myötä herättänyt kiinnostusta suomalaisessa luonnonsuojelussa ja maankäytön suunnittelussa. Sen suojeluun liittyvät määräykset ja lainsäädäntö ovat aiheuttaneet konflikteja erityisesti metsänhoidossa.

Kasvava kiinnostus liito-oravaa kohtaan ja ristiriidat sen suojelun ja maankäytön välillä ovat johtaneet lukuisiin lajiin kohdistuviin tutkimuksiin. Tämän tutkielman tavoitteena oli käydä läpi tutkittua tietoa liito-oravasta, erityisesti sen esiintymiseen ja suojeluun liittyen. Esiintymisestä haluttiin selvittää sitä rajoittavat ja tukevat tekijät. Huomattiin, että vanha kuusivaltainen metsä, lehtipuut ja pellot vaikuttavat positiivisesti liito-oravan esiintymiseen. Myös metsärakenteen yhteneväisyys tukee lajin esiintymistä. Havaittiin, että avoimet alueet ja mäntyvaltaiset metsät ovat tärkeimpiä esiintymistä rajoittavia tekijöitä. Liito-oravan sijoittumista määrittää läpikäydyn kirjallisuuden mukaan pitkälti pesäkolojen ja ravinnon saatavuus.

Tutkielmassa selvitettiin, miten liito-oravaa suojellaan Suomessa. Sen suojelua säätelee erilaiset määräykset ja lainsäädäntö. Suojelua varten on annettu lukuisia ohjeita metsänhoitoon ja maankäyttöön liittyen, joiden avulla liito-oravan elintilaa pyritään säilyttämään. Lähdekirjallisuudessa painottui yhteistyön suuri rooli lajin suojelussa. Lisäksi esiin nousi suojelun tehottomuuteen kohdistuva kritiikki. Tehottomuudelle vastauksena on määritelty erilaisia kehityskohtia liito-oravan suojelussa. Yleisesti aiheen tutkimuksesta välittyi toiveikkuus liito-oravan suojelun kehittämistä ja tulevaisuutta kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Heikkinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/