University of Oulu

Laulullinen minäpystyvyys äänenmurroksen vaiheessa

Saved in:
Author: Back, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305292030
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Back, 2023
Publish Date: 2023-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani tarkastelee yläasteikäisten oppilaiden laulamista äänenmurroksen vaiheessa. Tarkastellaan äänenmurroksen tuomia haasteita laululliseen minäpystyvyyteen sekä mahdollisia minäpystyvyyden horjuttamista ennaltaehkäiseviä keinoja. Lähden tutkimaan positiivisen pedagogiikan sekä koulukuoron mahdollistamia keinoja kehittää 13–15- vuotiaiden nuorten minäpystyvyyttä laulamisessa eli laulullista minäpystyvyyttä. Kandidaatintutkielmani on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on kuvailevaa ja sen tarkoituksena on tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus mahdollistaa kuitenkin myös uusien teorioiden rakentumisen.

Tutkimuskysymykseni on: 1. Vaikuttaako äänenmurros laululliseen minäpystyvyyteen? Alakysymyksenä: 2. Millä keinoin laulullisen minäpystyvyyden laatua pystytään kehittämään musiikin tunneilla?

Tavoitteena on tuoda esille positiivisen pedagogiikan sekä yhteislaulun tärkeys yläasteella. Ensiksi tarkastellaan äänenmurrosta ja sen vaikutusta laululliseen minäpystyvyyteen. Äänen murros saattaa aiheuttaa epävarmuutta omaa ääntä kohtaan, eli voi horjuttaa laulullista minäpystyvyyttä. Minäpystyvyys tarkoittaa ihmisen omaa ajatusta, uskomusta ja luottamusta omiin kykyihinsä suoriutua tehtävistä ja toiminnoista. Tämän jälkeen lähden tarkastelemaan positiivisen pedagogiikan mahdollistamia keinoja tukea oppilaan korkean minäpystyvyyden rakentumista. Minäpystyvyyttä pystytään vahvistamaan positiivisella ja rakentavalla palautteella sekä onnistumisen kokemuksilla. Lopuksi tarkastelen yhteislaulamisen kuten kuorossa laulamisen tuomia keinoja vahvistaa laulullista minäpystyvyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Back, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/