University of Oulu

Kitaristin kuulonvaraisen soittotaidon kehittyminen

Saved in:
Author: Kotiaho, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305292036
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kotiaho, 2023
Publish Date: 2023-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Reviewer: Pinola, Timo
Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kitaristin kuulonvaraisen soittotaidon kehittymistä ja sen tuomia hyötyjä. Kuulonvarainen soittotaito on musiikillinen taito, jota käyttäessä hyödynnetään nuottien tai muun kirjallisen ohjeen sijaan omaa sisäistä korvaa. Ihmisen musiikillinen kehitys saa alkunsa jo sikiöajasta lähtien ja kuulonvarainen soittotaito voi kehittyä sen rinnalla olosuhteitten mukaan enemmän tai vähemmän. Tässä tutkielmassa syvennytään erityisesti kitaristin kuulonvaraiseen soittotaitoon. Kuulonvaraisuuden kehittymisestä juuri kitaristin näkökulmasta ei löytynyt tämänkaltaista tutkimusta, joten halusin lähteä tutkimaan ilmiötä. Tutkimusongelmani on: miten kitaristin kuulonvarainen soittotaito kehittyy?

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostuu kolmen kuulonvaraisuutta hyödyntävän kitaristin kyselylomakevastauksista. Kysymyksissä keskityttiin erityisesti kitaristin kuulonvaraisen soittotaidon kehittymiseen ja sen kanssa työskentelemiseen. Aiheeseen keräämäni teoreettinen viitekehys toimii aineiston analyysissa ohjaavassa roolissa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että kitaristin kuulonvarainen soittotaito kehittyy monen asian summana musiikkia kuuntelemalla ja soittamalla ja myös musiikinteoriaa hyödyntämällä. Kuulonvarainen soittotaito mahdollistaa nuotittoman musiikin oppimisen ja nopean kappaleiden omaksumisen sekä toimii hyvänä työkaluna ja opetettavana taitona soitonopetuksessa. Kitaristi voi hyödyntää kuulonvaraista soittotaitoaan monissa yhteyksissä harrastustoiminnassa, ammatillisessa muusikon keikkatyöskentelyssä sekä instrumenttiopettamisessa. Tutkimukseni aineiston kitaristit kokivat kuulonvaraisen soittotaidon olevan erittäin tärkeä työkalu omassa musiikillisessa toiminnassaan. Tutkimuksen aineistosta ja teoreettisesta viitekehyksestä löytyi paljon yhtäläisyyksiä, mikä osaltaan vahvistaa tutkimustuloksia.

Aural skills development of guitarist

Abstract

This Master’s thesis deals with the development of a guitarist’s aural skills and the benefits it brings. The ability to play by ear is a musical skill that uses one’s own inner ear instead of notes or other written instructions. A person’s musical development starts already from the fetal period, and the ability to play by ear can develop alongside it to a greater or lesser extent depending on the circumstances. In this treatise, I delve into the guitarist’s aural skills in particular. I couldn’t find any research like this on the development of hearing from a guitarist’s point of view, so I wanted to research the phenomenon. My research problem is: how does a guitarist’s aural skill develop?

The material of this qualitative study consists of the questionnaire responses of three guitarists who uses this skill. The questions focused especially on the development of the guitarist’s aural skills and working with it. The theoretical reference framework I collected for the topic works as a guide in the analysis of the material.

The research shows that a guitarist’s aural skills develop as a sum of many things by listening and by playing music and also by utilizing music theory. The ability to play by ear makes it possible to learn music without notes and to quickly absorb songs, and it is a good tool and teachable skill in music lessons. A guitarist can use his aural skills in many contexts in hobby activities, as a professional musician and as a music teacher. The guitarists in the material of my research felt that the ability to play by ear is a very important tool in their own musical activity. A lot of similarities were found in the research material and the theoretical framework, which in part confirms the research results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kotiaho, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/