University of Oulu

Arkkitehtuuri osana henkistä palautumista : palautumisen tila

Saved in:
Author: Rastas, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.7 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305302047
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rastas, 2023
Publish Date: 2023-05-31
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Pihlajaniemi, Henrika
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Arkkitehtuuri osana henkistä palautumista — palautumisen tila tutkii arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkitystä henkiseen hyvinvointiin ja palautumiseen kuvitteellisen suunnittelutyön avulla. Työ hakee erinäisten teorioiden yhtäläisyyksiä ja korostaa niitä piirteitä, joilla henkiseen palautumiseen voidaan vaikuttaa rakennetussa ympäristössä.

Työ kirjallinen osuus avaa kolme eri teoriakokonaisuutta; terapeuttisen arkkitehtuurin teoriaa, luontoelementtehin pohjautuvan arkkitehtuurin teoriaa sekä neuroarkkitehtuurin teoriaa. Jokainen teoriaosuus muodostaa oman kappaleensa, jonka jokaisen lopussa on esitelty yksi esimerkkikohde liittyen kyseisen kappaleen aihealueeseen. Työ avaa nykyisen hektisen maailmantilanteen tuomia muutoksia ja niiden vaikutuksiin henkisen jaksamisen puolella. Kirjallisessa osuudessa avataan niitä piirteitä, jolla voidaan vaikuttaa tilan ominaisuuksiin sekä tilan tuomiin vaikutuksiin kokemuksellisuuden kautta.

Palautumisen tila — on allekirjoittaneen tulkinta palauttavasta ympäristöstä, jossa luonnonelementtien korostaminen ja irtautumisen tunne ovat vahvassa roolissa. Kokemuksellinen arkkitehtuuri sekä restoratiivinen luontoympäristö ovat tarjonneet lähtökohdat suunnittelutyölle. Suunnitelmassa on haluttu korostaa luontoympäristön tärkeyttä kaupunkien läheisyydessä, jonka vuoksi valittu suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Oulun kaupungin keskustasta. Tärkeä osa suunnitelmaa on luoda matka, jonka aikana saa kokea irtautumisen tunteen. Palautumisen tila tarjoaa siirtymän kaupungin kiireestä tilaan, jossa on mahdollisuus hidastaa ja pysähtyä hetkeksi. Suunnitelmassa on haluttu kunnioittaa luonnon omaa tilaa sekä sen olemassa olevaa biodiversiteettiä luoden pakopaikka hengähtämiseen.

Architecture as a part of mental wellness : space of recovery

Abstract

This thesis, titled Arkkitehtuuri osana henkistä palautumista — palautumisen tila (Architecture as a part of mental wellness — space of recovery) examines the importance of architecture and the built environment for mental well-being and recovery through imaginary design work. The thesis looks for similarities between different theories and emphasizes the features that can influence mental wellbeing in the built environment.

The written part of the work discusses three different theoretical entities; the theory of therapeutic architecture, the theory of architecture based on natural elements, and the theory of neuroarchitecture. Each theory part forms its own chapter, at the end of each of which one example is presented related to the subject area of that chapter. The work considers the changes brought by the current hectic world situation and its effects on mental coping. In the written part, the features that can be used to influence the properties of the space and the effects brought by the space through experience are examined.

Space of recovery — is the writer’s interpretation of a restorative environment, where the emphasis of natural elements and the feeling of detachment plays a strong role. Experiential architecture and a restorative nature have provided the starting points for the design work. The plan emphasizes the importance of the natural environment nearby the cities. This is why the chosen planning area is located approximately 2 kilometers from the center of Oulu. An important part of the plan is to create a journey during which you can experience the feeling of detachment already. The state of recovery offers a transition from the hustle of the city to a state where you can slow down and stay for a while. The plan respects nature and its existing biodiversity, creating an escape where to breathe.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Rastas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/