University of Oulu

Oppilaiden vieraiden kielten oppimismotivaatio alakoulussa

Saved in:
Author: Virta, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305312053
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Virta, 2023
Publish Date: 2023-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Kansainvälisen liikkuvuuden ja globalisaation myötä kielitaito nähdään arvokkaana taitona työmarkkinoilla. Vieraat kielet ovat jokaisen ihmisen arkipäivää, koska eri maiden mediat näkyvät myös Suomessa ja niiden käyttö on erittäin yleistä. Kielitaito voi auttaa myös uusien mahdollisuuksien luomiseen ulkomailla esimerkiksi matkustelun muodossa. Vaikka kielitaito nähdäänkin tärkeänä taitona, on kielien vapaavalintaisen opiskelun väheneminen herättänyt huolestunutta keskustelua yhteiskunnassa. Tavoitteena tässä kandidaatintutkielmassa onkin selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat oppilaiden vieraiden kielten oppimismotivaatioon alakoulussa.

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistoa on kerätty eri tietokannoista ja se koostuu vanhemmista perusteoksista, tieteellisistä artikkeleista ja tutkimuksista vieraan kielen oppimisesta ja oppimismotivaatiosta. Aineistosta löytyy sekä kotimaista että ulkomaista lähdemateriaalia.

Tutkielmasta käy ilmi, että sisäiseen ja ulkoiseen oppimismotivaatioon vaikuttavat monet eri tekijät. Ulkoisista tekijöistä varsinkin opettajan rooli on merkittävä oppilaan oppimismotivaatiolle kuten myös oppimisympäristö. Sisäisistä tekijöistä huomattava merkitys vieraan kielen oppimismotivaatiolle on oppilaan tuntemalla autonomian tunteella sekä hänen kokemallaan kieliminällä. Kieliminällä tarkoitetaan yksilön uskomusta itseensä kielen oppijana ja kielen käyttäjänä. Sukupuolella on myös todettu olevan erinäisiä vaikutuksia motivaatioon. Lisäksi oppiaineen pakollisuuden on huomattu heikentävän oppimismotivaatiota.

Tutkielman tuloksia voidaan pitää pätevinä, sillä samansuuntaisia tutkimustuloksia löytyi monista eri aineistoista. Vaikka tulokset eivät sisällä konkreettisia neuvoja vieraan kielen oppimismotivaation lisäämiseen, voidaan niitä hyödyntää teoriatietona konkreettisemmille teoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Virta, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/