University of Oulu

Luonnonvarojen käyttö ja konfliktit arktisella alueella : case Kolari Hannukaisen kaivoshanke

Saved in:
Author: Iinatti, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305312054
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Iinatti, 2023
Publish Date: 2023-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella arktisen alueen luonnonvarojen käyttöä ja selvittää millaisia konflikteja luonnonvarojen käyttöön liittyy ja miten näitä voitaisiin ehkäistä. Arktisen alueen luonnonvarojen käyttöä tarkastellaan lähemmin tässä tutkielmassa alueen luonnonvarojen käyttömuotojen ja elinkeinojen kautta. Elinkeinoista lähempään tarkasteluun on valittu poronhoito, matkailu ja kaivosteollisuus. Elinkeinoja tarkasteltaessa käydään läpi niiden taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia alueeseen. Työssä tarkastellaan lisäksi sitä, millaisia vaikutuksia kaivosteollisuudella on alueen muihin elinkeinoihin. Esimerkkinä tutkielmassa nostetaan esiin Kolarin Hannukaisen kaivoshanke, joka on ollut käynnissä vuodesta 2005 alkaen, mutta on saanut osakseen enemmän vastustusta vasta 2010-luvulla, kun hankkeen ympäristövaikutukset ovat tulleet selville.

Matkailun ja kaivosteollisuuden merkitykset arktisen alueen elinkeinoina ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, varsinkin syrjäseuduilla. Näiden elinkeinojen kehittämisessä tulee kuitenkin muistaa taloudellisten vaikutuksien lisäksi niiden sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset alueelle. Alueen kestävyyden kannalta ei ole turvallista keskittyä vain yhteen elinkeinoon, sillä laajempi talouspohja tuo alueelle resilienssiä erilaisten taloudellisten vaihteluiden varalle.

Eri luonnonvarojen käyttömuotojen välisiin konflikteihin nähdään vaikuttavan se, kuinka paljon nämä käyttömuodot kilpailevat samoista luonnonvaroista sekä kuinka lähekkäin ne sijaitsevat toisiaan. Etäisyyden kasvaessa myös konfliktien voidaan nähdä pienentyvän. Maankäytönsuunnittelulla, hankkeisiin osallistamisella ja lainsäädännöllä on merkittävä rooli konfliktien estämisessä. Arktisella alueella hankkeita suunniteltaessa tulee huomioida myös alkuperäiskansat, joiden kulttuuri ja elintavat ovat vahvasti sidoksissa ympäröivään luontoon. Konfliktien määrän nousuun arktisella alueella on vaikuttanut myös alkuperäiskansojen omien oikeuksien puolustaminen.

Arktinen alue on muita alueita herkempi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja sen lisäksi kasvava kiinnostus alueesta pakottavat tulevaisuudessa luonnonvarojen käyttömuotoja kestävään kehitykseen. Erityisesti matkailun ja kaivosteollisuuden kannalta kestävä kehitys nousee esiin, missä korostuu niiden vaikutukset niin ympäristöön kuin yhteisöön. Haasteena molemmissa luonnonvarojen käyttömuodossa on se, että tulot voivat jakautua epätasaisesti alueella tai keskittyä vain tietylle alueelle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Iinatti, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/