University of Oulu

Oppijaminäkäsitys, käsitys minusta oppijana : minä osaan, minä pystyn ja minä onnistun

Saved in:
Author: Karvonen, Sini-Vuokko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305312065
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-V. Karvonen, 2023
Publish Date: 2023-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Oppijaminäkäsitystä ei juurikaan käsitellä luokanopettajan opintojen kandidaattivaiheessa, vaikka minäpystyvyys nousee esille kasvatustieteiden perusopinnoissa. Tämän kandidaatin tutkielman ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä onkin selvittää, mitä oppijaminäkäsitys tarkoittaa. Tutkielmassa tuodaan esille, mitkä asiat vaikuttavat oppijaminäkäsitykseen ja mihin oppijaminäkäsitys vaikuttaa. Tavoitteeksi nousikin saada selville, miten oppijaminäkäsitys näkyy oppilaan akateemisessa toiminnassa, kuten tehtävien tekemisessä ja tavoitteiden asettamisessa.

Alakouluikäinen lapsi viettää suuren osan arjestaan luokanopettajan kanssa, minkä vuoksi luokanopettaja on merkittävä aikuinen alakouluikäisen elämässä. Luokanopettaja toimii roolimallina, jonka toiminta vaikuttaa keskeisesti opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhteeseen. Tutkielman toiseksi tutkimuskysymykseksi on muodostunut kysymys siitä, miten luokanopettaja voi vaikuttaa oppilaansa oppijaminäkäsitykseen. Tämän kysymyksen tavoitteena on selvittää, luokanopettajan roolia oppijaminäkäsityksen muodostumisessa ja mitä asioita luokanopettajan tulee ottaa huomioon oppijaminäkäsityksen suhteen opetuksessa ja kouluarjessa.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, ja aineistonkeruussa on hyödynnetty monipuolisesti eri tietokantoja. Tutkielmassa on käytetty niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin vertaisarvioituja lähteitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppijaminäkäsitys eli oppilaan käsitys omasta pystyvyydestään ja itsestään oppijana on yhteydessä akateemiseen toimintaan, kuten sinnikkyyteen ja motivaatioon. Keskeinen tutkimustulos on oppijaminäkäsityksen ja suoriutumisen molemminpuolinen suhde: oppijaminäkäsitys vaikuttaa oppilaan suoriutumiseen ja oppilaan aiemmat suoriutumiset vaikuttavat oppijaminäkäsitykseen. Näin ollen luokanopettajan tulee ottaa oppijaminäkäsitys huomioon. Tutkimustulokset tuovat esille luokanopettajan roolin, sillä esimerkiksi rohkaiseva kannustaminen, sosiaalisen vertailun vähentäminen ja opetusmenetelmien monipuolisuus vahvistavat oppijaminäkäsitystä. Luokanopettajalla on siis vaikutusta oppilaansa oppijaminäkäsityksen muodostumiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini-Vuokko Karvonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/