University of Oulu

Lukivaikeus ja lukemismotivaation tukeminen

Saved in:
Author: Siira, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306012072
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Siira, 2023
Publish Date: 2023-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Motivaatio on ihmisen toimintaa ohjaava sisäinen voima. Motivaatio käsitteenä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisesti motivoitunut ihminen toimii omien intressiensä innoittamana, kun taas ulkoisesti motivoituneen ihmisen toiminta on seurausta ulkoisista palkkioista ja uhkista. Motivaatiosta voidaan irrottaa käsite lukemismotivaatio, joka tarkoittaa lukemiseen kohdistuvaa motivaatiota. Lukemismotivaatiota on erityisen tärkeää tukea niillä henkilöillä, joilla on todettu lukivaikeus, koska lukemisvaikeudet vaikuttavat lukemishalukkuuteen negatiivisesti ja niillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Lukivaikeus on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, joka ilmenee erilaisina haasteina luku- ja kirjoitustaidossa. Oppilaalla, jolla on lukivaikeus, lukeminen on hitaampaa ja virhealttiimpaa, mikä voi vaikuttaa oppilaan lukemismotivaatioon negatiivisesti.

Käsittelen tässä kandidaatintutkielmassa lukivaikeuden ja lukemismotivaation yhteyttä, ja tutkielmani on kuvaus niistä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat sellaisten oppilaiden lukemismotivaatioon, joilla on lukivaikeus. Tutkielmani tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla vastata kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Mitä on lukemismotivaatio, ja 2. Kuinka lukemismotivaatiota tuetaan oppilaalla, jolla on lukivaikeus. Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostuu sekä suomenkielisestä että kansainvälisestä kirjallisuudesta ja vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista.

Lukemismotivaatioon vaikuttavat vahvasti Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteoriassa mainitut psykologiset perustarpeet, joita ovat yksilön autonomia, kompetenssi eli pystyvyys sekä yhteenkuuluvuus. Lukemismotivaatiota tukevia menetelmiä ovat ihmisen perustarpeiden tukeminen positiivisella palautteella, pitkäjänteisellä harjoittelulla, lukemaan innostamalla, vaihtelevilla pedagogisilla lähestymistavoilla, apuvälineiden käytöllä ja motivoivalla tuella.

Lukemismotivaatiotutkimusta ei ole vielä Suomessa merkittävän paljoa tehty, joten jatkotutkimuksen tekeminen aiheesta olisi mielekästä.

Reading difficulties and supporting reading motivation

Abstract

Motivation is the internal force that drives human action. Motivation can be divided into intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsically motivated people are motivated by their own interests, while extrinsically motivated people act because of external rewards and threats. Motivation can be divided into reading motivation, which refers to the motivation to read. Supporting reading motivation is particularly important for people with a diagnosed reading disability because reading difficulties have a negative impact on reading motivation and have far-reaching consequences. Reading disability is a specific reading and writing disability that presents a variety of challenges in reading and writing skills. Students with a reading disability read more slowly and with greater error-prone, which can have a negative impact on their motivation to read.

In this bachelor’s thesis, I study the connection between reading motivation and dyslexia and my thesis is a description of the internal and external factors that influence the reading motivation of a student with a reading disability. The aim of my thesis is to use a literary survey to answer two research questions: 1. What is reading motivation, and 2. How to support reading motivation in students with reading difficulties. The literature review includes both Finnish and international literature and peer-reviewed research articles.

Reading motivation is strongly influenced by the basic human psychological needs identified in Ryan and Deci’s (2000) self-determination theory, which are autonomy, competence, and relatedness. Methods to support reading motivation involve supporting basic human needs through positive feedback, sustained practice, encouraging reading, different teaching approaches, the use of teaching aids and motivational support.

There has not yet been much research on reading motivation in Finland, so further research would be beneficial.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Siira, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/