University of Oulu

”Säälittävin haukkumasana mitä kuullu, ei tuota edes lasketa” : lukiolaisten käsityksiä haukkumasanojen merkityksistä

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202306022082
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kärkkäinen, 2023
Publish Date: 2023-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Frick, Maria
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani lukiolaisten käsityksiä haukkumasanojen merkityksistä. Lähestyn tutkittavaa aihetta sosiolingvistiikan, semanttisen analyysin ja semanttisen kehyksen kautta. Tarkasteltaviksi haukkumasanoiksi olen valinnut 14 erilaista haukkumasanaa. Aineistoni on alkujaan kerätty kyselylomakkeella vuonna 2020 kandidaatintutkielmaani varten.

Tutkin pro gradussani haukkumasanoja loukkaavuuden, sukupuolisidonnaisuuden ja merkityksen kautta. Kyselylomakkeeseen vastanneet lukiolaiset arvioivat haukkumasanojen loukkaavuuden viisiportaisella asteikolla. Informanttien tuli myös kertoa mielipiteensä siitä, käytetäänkö tiettyä haukkumasanaa ensisijaisesti miehestä, naisesta vai molemmista. Merkityksiä tarkastelen informanttien luettelemien haukkumasanojen tarkoitteiden ominaisuuksien kautta. Sanojen merkityksiä analysoidessani arvioin myös haukkumasanojen usuaalisuutta.

Puolet haukkumasanoista koettiin keskimäärin yhtä loukkaaviksi. Jaottelin tutkittavia haukkumasanoja erilaisiin ryhmiin (seksuaalisuus, ulkonäkö, etnisyys), mutta tutkimustulosteni perusteella ei voida todeta minkään ryhmän olevan toista loukkaavampi. Loukkaavuusindeksien keskiarvoja tarkastelemalla voidaan todeta, että tytöt kokevat haukkumasanat hieman loukkaavammiksi kuin pojat. Haukkumasanojen sukupuolen määrittelyn suhteen informantit olivat hyvin yksimielisiä melkein jokaisen sanan kohdalla.

Haukkumasanojen tarkoitteiden ominaisuuksien listaaminen osoitti, että affektiset ilmaukset eivät ole aina yksiselitteisiä. Tarkoitteen ominaisuuksia löytyi lukuisia, joten määritelmät sijoittuvat monille erilaisille semanttisille kehyksille. Yleisimmät semanttiset kehykset, joita haukkumasanoille annettiin, olivat seksuaalisuus ja seksi, luonne, käyttäytyminen, ulkonäkö, ikä, kansallisuus ja ideologia. Myös stereotyyppisestä mallista poikkeaminen nousi vastauksissa esille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Kärkkäinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/